Доклади на Европейската комисия относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка
Информация относно движението на някои официални документи между държавите членки Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012
Отчет на План за действие за изпълнение на препоръките от доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на МСО - 30 ноември 2017 г.
ОТЧЕТ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ДОКЛАДА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТ ЯНУАРИ 2017 г. В РАМКИТЕ НА МСО - април 2017 г.
Преглед по препоръките от Доклада на Европейската Комисия от 18.07.2012 г. по Механизма за сътрудничество и оценка, отправени към ВСС (юли 2012 – септември 2013)
Преглед на напредъка на България по показателите на Механизма за Сътрудничество и Оценка (юли 2012 – септември 2013)
Техническо приложение на Доклада на Комисията до Европейския Парламент и до Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка 2010-2011
Преглед на напредъка на България по показателите на Механизма за Сътрудничество и Оценка (юли 2011 – юли 2012)
Преглед на напредъка на България по показателите на Механизма за Сътрудничество и Оценка 2007-2012
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно напредъка на България по Механизма за Сътрудничество и оценка-ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка юли 2012 г.
„ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕПОРЪКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО МЕХАНИЗМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОЦЕНКА ОТ ЮЛИ ДО ОКТОМВРИ 2012 ГОДИНА“
Международна дейност
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ