Централно бюро - Съдимост
Централно бюро "Съдимост" - издаване на свидетелства за съдимост и справки за съдимост
Приемането на документи за издаване на свидетелства за съдимост се извършва през всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

Централното бюро "Съдимост" при Министерството на правосъдието издава свидетелства за съдимост и справки за съдимост за лица, родени в чужбина или с неизвестно месторождение.
Централното бюро "Съдимост" при Министерството на правосъдието съхранява сведения за осъдени извън страната български граждани.

За издаване на свидетелство за съдимост се попълва заявление по образец и се представят: документ за самоличност, пълномощно и/или удостоверение за наследници, когато се иска такова за друго лице, а при промяна на имената - и декларация за идентичност.
Искането на учреждение, ведомство и организация за служебна цел в кръга на тяхната дейност за издаване на свидетелство за съдимост и/или справка за съдимост трябва да съдържа следните данни: собствено, бащино и фамилно име, ЕГН или личен номер за чужденците и деня, месеца и годината на раждане на лицето, за което се иска свидетелството и/или справката за съдимост.
Издаването на свидетелство за съдимост на граждани се осъществява веднага след направена справка от длъжностното лице в електронния и хартиения архив от бюлетините за съдимост. Свидетелствата за съдимост на учреждения, ведомства и организации се издават в деня на поискването, когато това е възможно, но не по-късно от 3 дни от постъпването на искането. Справката за съдимост се издава в деня на искането или най-късно на следващия работен ден.

заявленията за издаването на свидетелство за съдимост се приемат след представяне на документ за платена държавна такса в размер на 5.00 (пет) лв., внесена по сметка на Министерството на правосъдието, като в основанието за плащане изрично да е упоменато "свидетелство за съдимост":

IBAN сметка: BG09BNBG 96613000173701
BIC: BNBGBGSD

Таксите за свидетелство за съдимост могат да се заплатят на място посредством  ПОС терминал с банкови карти: Visa, VisaElectron, Maestro, MasterCard, AMEX, Diners Club и Discover, издадени от български издатели.

Заявления:

Заявление за издаване на свидетелство за съдимост – Образец 1
Заявление за издаване на свидетелство за съдимост за друго лице – Образец 2

Контакти
Тел. : (+359 2) 92 37 355

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ