Единен регистър на медиаторите
Европейски кодекс за поведение на медиатори

Единен регистър на медиаторите


Информация за „Обучение по медиация в наказателното производство с участие на непълнолетни лица“ по проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие“  по Тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество

Условия за кандидатстване
Формуляр за кандидатстване
Протокол от заседание за избор на участници в обучение за медиатори

ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО СА ОДОБРЕНИ ДА ОБУЧАВАТ МЕДИАТОРИ
Правила за осъществяване на контрол за спазване на изискванията за обучение на медиатори и за реда за извършване на проверки на организациите по чл. 2 от наредба № 2 от 15 март 2007 г.

ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ:
Заявление за вписване в Единния регистър на медиаторите
Заявление за отписване от Единния регистър на медиаторите
Декларация по чл. 15 т.4 от Наредба № 2 от 15.03.2007 г.
Приложение № 1 към чл. 3 от Наредба № 2 от 15.03.2007 г. 
Приложение № 3 към чл. 10 от Наредба № 2 от 15.03.2007 г.ДЪРЖАВНИ ТАКСИ

Размер на дължимата държавна такса:

  1. За вписване в Единния регистър на медиаторите - 20 лв.
  2. За одобряване на организациите, които обучават медиатори - 100 лв.

   Таксата се внася по сметка на Министерство на правосъдието:
    БНБ - ЦУ, BIC: BNBG BGSD
    IBAN: BG09 BNBG 9661 3000 1737 01

     КОНТАКТИ:
     ЕДИНЕН РЕГИСТЪР НА МЕДИАТОРИТЕ - СОФИЯ 
     ул. Аксаков № 5
     тел. 02 / 92 37 345
     тел. 02 / 92 37 301

    ел. поща: s.vasileva@justice.government.bg   

Всеки работен ден: от 10:00 до 12:00 и 14:00 до 16:00 ч. 
 
   Aдрес за кореспонденция и изпращане на документи: 
   гр. София 1040, ул. „Славянска” № 1
   за Единен регистър на медиаторите

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ