Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за юридическите лица с нестопанска цел


Във връзка с новите разпоредби на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и промените в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, в Наредба №1 от 14.02.2007 г. към него и в Закона за счетоводството, Ви уведомяваме, че дейностите по регистрацията, промените и отчитането на дейността на юридическите лица с нестопанска цел от 01.01.2018 г. ще се извършват от Агенцията по вписванията. 

Съгласно чл. 38, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството (изм. – ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 1.01.2018 г.), който е специален по отношение отчетността на предприятията, юридическите лица с нестопанска цел със статут в обществена полза публикуват годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади по глава седма от закона, приети от съответния орган, както следва: чрез заявяване за обявяване и предоставянето им в регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в срок до 30 юни на следващата година. 

Считано от 1.01.2018 г. няма законово основание за вписване на обстоятелства и обявяване на актове на юридически лица с нестопанска цел в обществена полза в Централния регистър на юридическите лица при Министерство на правосъдието (ЦРЮЛНЦ). 

Съгласно §25, ал.1 на ПЗР на ЗЮЛНЦ, е предвиден тригодишен срок, считано от 01.01.2018 г. (до 31 декември 2020 г.), за пререгистрация в Агенция по вписванията на всички юридически лица, вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при окръжните съдилища. Производството е безплатно.

Съгласно §25, ал.8 на ПЗР на ЗЮЛНЦ, със заявлението за пререгистрация могат да бъдат подавани и заявления за вписване на ново обстоятелство, заличаване и обявяване.

Всички постъпили в деловодство на Министерство на правосъдието заявления за вписване на обстоятелства и обявяване на актове в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ЦРЮЛНЦ) и придружаващите ги документи ще бъдат връщани на заявителите поради липса на правно основание за вписване в ЦРЮЛНЦ.

 


Порталът на 
Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел може да достъпите тук.

 

І. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 

  1. Заявления

    a.  Молба - декларация за издаване на разрешение на дейност с нестопанска цел от чужденец в Р. България

ІІ. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

ІІІ.  МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН

ІV.   ТЪРСЕНЕ

V.  КОНТАКТИ

 

Адресът, на който може да бъде достъпен Централният регистър на юридическите лица с нестопанска цел, с  вписаните в него обстоятелства и обявени актове  до 31.12.2017 г., е: http://ngo.mjs.bg/

СЪОБЩЕНИЕ
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ