Актуална информация
Информация, относно реда за трансфер на лични данни
Становище на КЗЛД относно режима за предоставяне на лични данни от страна на акредитирани организации на територията на Република България към държави членки на ЕС и ЕИО и трети страни, във връзка с осъществяваната от тях дейност по международно осиновяване.
І. Предоставянето на лични данни в държави - членки на ЕС и ЕИП се извършва свободно при спазване на изискванията на ЗЗЛД.В тези случаи не е необходимо разрешение на трансфер на лични данни от страна на КЗЛД;
ІІ.По отношение на трансферите на данни към Канада, извършвани във връзка с международно осиновяване, е приложим чл.36а, ал.4, т.1 от ЗЗЛД. В тези случаи КЗЛД не извършва преценка на адекватността на нивото на защита на личните данни в трета държава, тъй като е налице решение на Европейската комисия за осигурено адекватно ниво на защита;
ІІІ. По отношение на трансферите на данни към САЩ, извършвани във връзка с международно осиновяване, следва да се включи в договорите със съответните акредитирани организации на територията на САЩ ангажимент за спазване на стандартни договорни клаузи, приети с Решение на Комисията на европейските общности от 15.06.2001 г. относно общите договорни клаузи, приети с Решение от 27.12.2004 г. за изменение на Решение 2001/497/ЕО за въвеждане на алтернативен комплект общи договорни клаузи за трансфера на лични данни към трети страни съгласно Директива 95/46/ЕО. В тези случаи ще намери приложение чл.36а, ал.4, т.2 от ЗЗЛД, т.е. КЗЛД не извършва преценка на адекватността на нивото на защита на личните данни в трета държава, когато е необходимо изпълнение на решение на Европейската комисия, че третата държава се е задължила, съгласно сключен договор да спазва определени стандартни договори клаузи, които осигуряват адекватно ниво на защита;
ІV. По отношение на Израел и Андора, в случай на трансфер на данни, извършвани във връзка с международно осиновяване от акредитирана организация на територията на Р.България към физически лица кандидат-осиновители на територията на Израел и Андора, следва за всеки един конкретен трансфер да бъде получено разрешение от КЗЛД на основание чл.36, ал.1 от ЗЗЛД, с оглед необходимостта да бъде извършена преценка на адекватността на нивото на защита на личните данни в съответната държава;
V.В случаите, в които трансферът на данни се осъществява след разрешение на КЗЛД е необходимо следното:
-да е налице регистрация на съответния регистратор на лични данни, предоставящ данните в регистъра, поддържан от КЗЛД;
-да е налице искане до КЗЛД за разрешение на трансфер на лични данни. Към него се прилагат информация относно получателя на личните данни и доказателства, свързани с искането;
-да е декларирано по кой съответен регистър, поддържан от администратора се иска извършването на трансфер;
VІ.Във всички случаи на предоставяне на данни, във връзка с извършване на дейност по международно осиновяване, данните –предмет на трансфер трябва да бъдат в нормативно определения обем, съгласно българското и чуждестранно законодателство. Предоставянето на данни да става само и единствено за целите на международно осиновяване и в рамките на срока и държавите, за които е издадено разрешение на съответната акредитирана организация на територията на Република България.Акредитираната организация следва да предприеме всички необходими действия за връщането на предоставените данни при отказ от осиновяване на дете.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ