Нормативни актове в областта на международните осиновявания

Хагска Конвенция за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване (Ратифицирана със закон, приет от ХХХIХ Народно събрание на 31 януари 2002 г.)

COUNTRY PROFILE http://www.hcch.net/upload/wop/adop2015cp_bg.pdf


СЕМЕЕН КОДЕКС - Глава осма ОСИНОВЯВАНЕ

FAMILY CODE - Chapter eight  ADOPTION

НАРЕДБА № 2 ОТ 24 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ МЕЖДУНАРОДНО ОСИНОВЯВАНЕ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА АКРЕДИТИРАНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ


НАРЕДБА № 3 ОТ 24 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИТЕ ПРИ МЕЖДУНАРОДНО ОСИНОВЯВАНЕ И ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО


 

 


 

 

------------------------------------

„МЕТОДИЧСКО УКАЗАНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И КООРДИНАЦИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПРОЦЕДУРИ ПО ОСИНОВЯВАНЕ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА ДЕЦА, НАСТАНЕНИ В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА, СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ РЕЗИДЕНТЕН ТИП ИЛИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ“ / Подписано през месец юни 2013г. -*отменя Методическото указание за сътрудничество и координация при осъществяване на административните процедури по осиновяване в страната и чужбина от 21.03.2011г. /

Осиновяване на дете в Европейския съюз  

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ