Нормативни актове в областта на трансгранични отвличания на деца

Нормативни актове в областта на трансгранични отвличания на деца:

ХАГСКА КОНВЕНЦИЯ за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 25.10.1980 г. (Ратифицирана със закон, приет от XXXIX Народно събрание на 21 февруари 2003 г. - ДВ, бр. 20 от 04.03.2003 г.)

Европейска конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права (Обн., ДВ, бр. 104 от 28.11.2003 г.)
Хагска конвенция за компетентността, приложимото право, признаването, изпълнението и сътрудничеството във връзка с родителската отговорност и мерките за закрила на децата от 19 октомври 1996 г. (Обн., ДВ, бр. 15 от 16.02.2007 г.)

Закон за закрила на детето

Наредба № 11 от 16.08.2006 г. на министъра на правосъдието за дейността на Централния орган по Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права и Конвенцията за компетентността, приложимото право, признаването, изпълнението и сътрудничеството във връзка с родителската отговорност и мерките за закрила на децата


Правата на родителите в Европейския съюз  

Лице за контакт: г-жа Елина Георгиева - началник на отдел "Международна правна закрила на детето"
Телефони за контакт: 923 73 32; 923 73 02
Факс: 987 15 57

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ