Протоколи
41А / 2014
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

001573/2014 001610/2014 014131/2012 000775/2014 000922/2014

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

013718/2012 017458/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на прекратените преписките както следва:

002105/2009 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ