Протоколи
54 от 2012 г. с отказ за издаване на указ от юни / 2013
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

4930/2012
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ