Получаване на удостоверения в изпълнение на указ

Дирекция "Българско гражданство" издава удостоверенията и уведомленията в изпълнение на указ, подписани със сървърен сертификат на  Министерство на правосъдието. Образец на удостоверението може да видите: тук


Удостоверение в изпълнение на указ се получава само лично и само от лица, които са направили електронно записване за резервиране на дата и час за получаване на удостоверението си, чрез модул „Търсене в преписки за българско гражданство“, за което са получили потвърждение на посочения e-mail адрес.


Лица, които следва да предприемат действия за освобождаване от досегашното си гражданство, могат да получат уведомително писмо, че молбата им е одобрена от Съвета по гражданството, в приемното време на дирекцията, след записване на един от следните e-mail адреси: L_Stoyanova@justice.government.bg или NeliTodorova@justice.government.bg и потвърждение от страна на служител на дирекцията.


ВАЖНО уточнение за лицата, подали документи чрез дипломатическо или консулско представителство на Р България в чужбина.

Удостоверението в изпълнение на указ се изпраща в съответната Консулска служба за връчване. При получаване на удостоверението лицето следва да заяви адрес за регистрация в Република България, за да могат да бъдат предприети действия за вписване в регистрите на населението. Български граждани, живеещи в чужбина, които не са вписани в регистъра на населението и не могат да посочат адрес в Република България, могат да заявят служебния адрес за регистрация - район "Средец" на гр. София.


Лицата, приети за български граждани, представят на длъжностното лице в съответната Консулска служба и 2 броя актуални снимки паспортен формат, необходими за снабдяване с българска лична карта и български паспорт. 


За получаване на удостоверение е необходимо лицето да представи:Документ за самоличност;

Два броя актуални снимки за документи;

Вносна бележка за внесена държавна такса за получаване на удостоверение по сметката на Министерство на правосъдието - БНБ ЦУ, BIC: BNBG BGSD, IBAN: BG09 BNBG 9661 3000 1737 01

Държавните такси за получаване на удостоверение в изпълнение на указ са както следва:


За лица, придобили или възстановили българското си гражданство:

50 лв. – За лица които имат родител български гражданин или са от български произход.

20 лв. - За лица до 18 годишна възраст и за учащи се до 26- годишна възраст (лицето трябва да представи уверение, че е  студент редовно обучение, от съответното учебно заведение)

250 лв. - За други лица

200 лв - За лица, които са освободени от българско гражданство.


При получаване на удостоверението лицето трябва да заяви адрес за регистрация в Република България.


Български граждани, живеещи в чужбина, които не са вписани в регистъра на населението и не могат да посочат адрес в Република България, могат да заявят служебния адрес за регистрация - район "Средец" на гр. София.


Чрез модул "Търсене в преписки за българско гражданство" можете да си резервирате дата и час за получаване на удостоверение, в случай че за Вас има издаден указ.

Ако за Вас има издаден указ и искате да резервирате дата и час за получаване на удостоверение, следва да преминете следните стъпки:

1.      В страницата за търсене по преписки въвеждате входящия номер на молбата Входящият номер на молба е във формат „номер/година“ . Пример: „123/2016“. ПИН кодът е вписан в документа, който сте получили при подаването на молбата на гишето в дирекция „Българско гражданство“(за подалите молби след 20 декември 2015). Ако сте подали молбата си преди 20 декември 2015 г.  вашия ПИН е полученият при провеждане на интервюто номер на преписка във формат „номер/година“ . Пример: „234/2015“. Ако сте подали молбата си преди 20 декември 2015 г. и с Вас не е проведено интервю, ПИН кода ще получите след провеждане на интервюто от служител на Дирекция „Българско гражданство“.  

Ако молбата е подадена по консулски път използвайте долния модул за консулски преписки. За търсене е необходимо да въведете номера на преписката във формат „номер/година“ . Пример: „231/2014“.

 

2.      След натискане на бутона „търси“, ако имате издаден указ системата изписва „Молбата Ви е уважена…“ В съобщението се посочва и номера на указа. Под съобщението се появява бутон „Провери“


3.      Следва да натиснете бутона „записване“;


4.      От календара следва да изберете удобен за Вас ден (в рамките на два месеца), в които системата проверява за кои дати има свободни часове. Ако няма свободни часове за  съответната дата, моля изберете друга дата.


5.      Попълвате всичките останали полета във формата. Полетата са задължителни. 

- Лице - Име и Фамилия на латиница, изписани с главни букви, изписани по начин по които са изписани в международния паспорт;

- Паспорт - Номер на международен паспорт;    

- Електронна поща (e-mail), на която ще получите линк за потвърждение за резервираната от Вас дата и час за получаване на удостоверението. Копие на това потвърждение трябва да носите със себе си при получаване на удостоверението, което ще Ви послужи пред охраната на Министерство на правосъдието, за допускане в сградата;

- Сканирано копие на паспорт. Може да прикачите файл с разширение– PNG, JPG, JPEG, PDF. Файлът трябва да бъде голям до 2 MB. (Ако вашият файл е по-голям може да го преоразмерите с помощта на Paint http://windows.microsoft.com/bg-bg/windows7/resize-a-picture-using-paint/);

-  Натиснете бутона „Резервирай“


6.      Ако всички вписани от вас данни са коректни, системата ще Ви изпише, че успешно сте резервирали дата и час за поучаване на удостоверение, което трябва ДА ПОТВЪРДИТЕ на посочения от Вас email адрес.

 

ВНИМАНИЕ! ЗАЯВЕНИТЕ ОТ ВАС ДАТА И ЧАС  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА СЕ ПОТВЪРДИ ЧРЕЗ ИЗПРАТЕНИЯ ОТ СИСТЕМАТА ЛИНК НА ЗАЯВЕНИЯ ОТ ВАС E-MAIL АДРЕС. НЕПОТВЪРДЕНИ ЗАЯВКИ НЕ СА ВАЛИДНИ И ЗАЯВЕНИТЕ ДАТА И ЧАС СЕ МАРКИРАТ, КАТО СВОБОДНИ В СИСТЕМАТА.  

ВНИМАНИЕ! ОТ ЕДИН EMAIL  АДРЕС  МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗПРАТЕНИ ДО 5 БРОЯ ЗАЯВКИ ДНЕВНО. ДАТАТА И ЧАСЪТ ЗА РЕГИСТРИРАНА ЗАЯВКА  НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЯНИ ИЛИ ОТМЕНЯНИ. ЗА ДАДЕНО ЛИЦЕ МОЖЕ ДА ИМА САМО ЕДНА ЗАЯВКА.  ПОВТОРНА РЕГИСТРАЦИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ НАПРАВЕНА СЛЕД ДАТА НА ТЕКУЩАТА ЗАЯВКА.

 

7.      След потвърждение с изпратения линк, ще получите втори имейл с уведомление на потвърдената резервация. Следва да имате предвид, че в сградата на Министерство на правосъдието ще бъдете допуснати след като се идентифицирате пред служител от охраната с Вашият паспорт и разпечатано копие на Вашето уведомление.


8.  От съображения за сигурност, при възникване на грешка, системата няма да Ви даде информация за нейното естество.


 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ