Процедура за промяна на гражданство


                 ДИРЕКЦИЯ „БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО“


            Придобиване, възстановяване и освобождаване от българско гражданство се извършва по молба на заинтересованото лице, подадена лично в Министерството на правосъдието или в дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина.

 

            Молбата се подава след предварително направена електронна резервация на дата и час на интернет-страницата на Министерство на правосъдието.

 

            При подаването на молбата с молителя се провежда интервю, в случай че са представени всички необходими документи съобразно законовото основание, на което кандидатства лицето.

 

            Интервюто се провежда на български език от определени от министъра на правосъдието лица по утвърден въпросник.

 

            В 14-дневен срок от подаване на молбата и провеждане на интервюто се извършва експертен преглед на представените документи за съответствието им с нормативните изисквания. При констатиране на несъответствие молителят се уведомява да отстрани недостатъците в двумесечен срок, чрез публикуване на съобщение за това в автоматизираната информационна система на дирекция „Българско гражданство“.

 

            Документите, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните  международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 05 октомври 1961 г., по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения от Правилника ред. Изискванията не се прилагат в случаите, когато се представят:

      - Извлечения от актове за гражданско състояние, свързани с раждане, брак или смърт, издадени в съответствие с Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8 септември 1976 г. във Виена;

- Официални документи, издадени от държава – членка на Европейския съюз, съгласно Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 (OB, L 200/1 от 26 юли 2016 г.), с изключение на изискването за представяне на превод на български език за документи, издадени на официалния език на държавата членка, която ги издава.

Анализ на основанията, на които Съветът по гражданството при Министерството на правосъдието е дал мнение да не бъдат уважени молби за кандидати за натурализация на основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за българското гражданство и на сроковете за разглеждането им.

Приемно време: за подаване на молби за придобиване, освобождаване и възстановяване на българско гражданство - всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа.

Дирекция „Българско гражданство“ не извършва услугата устни консултации и справки по телефон, тъй като процедурата по българското гражданство съдържа лични данни, които не могат да бъдат предоставяни, съгласно Закона за защита на личните данни. Запитвания по конкретни процедури могат да бъдат изпращани на e-mail адрес:  bgcitizen2@justice.government.bg . 

Съгласно чл. 14а, ал. 3, т. 2 от Наредба № 1 от 19.02.1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство, автоматизираната информационна система на дирекцията осигурява онлайн получаване на информация относно статуса на преписките на адрес: http://publicbg.mjs.bg/BgInfo

Министерство на правосъдието – дирекция „Българско гражданство”.
София, ул. „Аксаков” № 5  /e-mail: bgcitizen2@justice.government.bg /
. 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ