Дирекция "Българско гражданство" - дейности
 • Извършва проверка на молбите и предложенията за промяна на гражданството и приложените към тях документи за съответствието им с нормативните изисквания;
 • Провежда интервю с молителите за промяна на гражданството;
 • Образува преписки по редовните молби и предложения;
 • При нередовност на молбите и предложенията изпраща писмено уведомление за отстраняване на нередностите;
 • Изготвя заповеди за връщане на нередовните молби и предложения;
 • Съгласува с Държавна агенция “Национална сигурност” и Министерство на вътрешните работи образуваните преписки;
 • Подготвя заседанията на Съвета по гражданството и проектите на протоколи;
 • Изготвя окончателен протокол с мнението на Съвета по гражданството по всяка преписка и го представя на министъра;
 • Изготвя проекти на предложения на министъра на правосъдието до Президента на Република България за издаване на указ или отказ за издаване на указ за промяна на гражданството;
 • Обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ или с отказ за издаване на указ, на таблото за съобщения на дирекция “Българско гражданство” и на страницата на министерството в интернет;
 • Изготвя удостоверенията, предвидени в ЗБГ;
 • Изготвя съобщенията по чл. 37, ал. 2 ЗБГ;
 • Води дневника и регистрите по чл. 38 от ЗБГ на хартиен и електронен носител;
 • Изготвя становища по проекти на нормативни актове, свързани с въпросите на българското гражданство;
 • Подготвя отговори и дава мнения по постъпили молби, жалби и предложения, свързани с българското гражданство;
 • Осъществява и други дейности, възложени от министъра, свързани с българското гражданство.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ