ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ"


Информация за напредъка по проект "Реализиране на Национален регистър на пълномощните"

Информация за напредъка по проект „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки итяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включителнои при трансгранично сътрудничество в правораздаването“, договор №BG05SFOP001-3.001-0019-С01/03.10.2017 г. за предоставяне на безвъзмезднафинансова помощ по Оперативна програма "Добро управление


Приключи успешно дейност 1 по проект „Реализиране на Национален регистър на пълномощните“

Министерството на правосъдието (МП), като иновативна и стремяща се към съвършенство администрация, прие предизвикателството по внедряване в организацията на модела „Обща рамка за оценка“ –  CAF (Common Assessment Framework), по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“, осъществяващ се с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Информация за напредък по проект: „Доразвитие и централизиране на порталите в органите на изпълнителната власт от Сектор "Правосъдие" за достъп на гражданите и бизнеса до информация, е-услуги и е-правосъдие.“, Договор № BG05SFOP001-3.001-0008-C01/03.10.2017 г.  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Оперативна програма „Добро управление“

Информация за напредъка по проект „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки итяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включителнои при трансгранично сътрудничество в правораздаването“, договор №BG05SFOP001-3.001-0019-С01/03.10.2017 г. за предоставяне на безвъзмезднафинансова помощ по Оперативна програма "Добро управление

Информация за напредък по проект: „Доразвитие и централизиране на порталите в органите на изпълнителната власт от Сектор "Правосъдие" за достъп на гражданите и бизнеса до информация, е-услуги и е-правосъдие.“, Договор № BG05SFOP001-3.001-0008-C01/03.10.2017 г.  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Оперативна програма „Добро управление“


Напредъка и изпълнението на Дейност 2 от Проекта „Разработване и внедряване на Централизиран електронен портал за медиация“


Заключителна пресконференция по проект „Модернизиране на пенитенциарната система в България“

Информация за напредъка по проект „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки итяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включителнои при трансгранично сътрудничество в правораздаването“, договор №BG05SFOP001-3.001-0019-С01/03.10.2017 г. за предоставяне на безвъзмезднафинансова помощ по Оперативна програма "Добро управление

Информация за напредъка по проект „Реализиране на централизирана информационна система „Национален регистър на запорите““

Информация за напредъка по проект „BG05SFOP001-3.001-0015  „Технологични, обучителни и организационни средства за изпълнение на разработени вътрешни правила и политики за ползване на информационните ресурси в органите на изпълнителната власт в сектор "Правосъдие", в съответствие със ЗЕУ, НОИОСИС и съобразно залегналите правила и стандарти в Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 и Пътната карта за нейното изпълнение

Информационен бюлетин за напредъка в изпълнението на Дейност 2 от проекта: “Разработване и внедряване на Централизиран електронен портал за медиация”, проект № BG05SFOP001-3.001-001 с наименование „Насърчаване на използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове", по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0014-С01/03.10.2017 г. 

Информационен бюлетин за напредък по проект „Доразвитие и централизиране на порталите в органите на изпълнителната власт от Сектор "Правосъдие" за достъп на гражданите и бизнеса до информация, е-услуги и е-правосъдие“, договор  BG05SFOP001-3.001-0008-C01/03.10.2017 г. 

Информация за напредъка по проект: „Редизайн на АИС в МП и ВРБ с цел преминаване към използване и обмен само на електронни документи и електронно съдържание в сектора от органите на изпълнителната власт. Обучение на служителите за работа с АИС и електронни документи.“ Договор № BG05SFOP001-3.001-0009-C01/19.07.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз

Информация за напредъка по проект „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки итяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включителнои при трансгранично сътрудничество в правораздаването“, договор №BG05SFOP001-3.001-0019-С01/03.10.2017 г. за предоставяне на безвъзмезднафинансова помощ по Оперативна програма "Добро управление"


Информационен бюлетин по проект „Редизайн на АИС в МП и ВРБ с цел преминаване към използване и обмен само на електронни документи и електронно съдържание в сектора от органите на изпълнителната власт. Обучение на служителите за работа с АИС и електронни документи.“, Договор № BG05SFOP001-3.001-0009-C01/19.07.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз


Информационен бюлетин за напредъка в изпълнението на Дейност 1 “Подготовка на рамката за използване на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“ по проект № BG05SFOP001-3.001-0014-С01 „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“

Информация за напредъка по проект „BG05SFOP001-3.001-0015  „Технологични, обучителни и организационни средства за изпълнение на разработени вътрешни правила и политики за ползване на информационните ресурси в органите на изпълнителната власт в сектор "Правосъдие", в съответствие със ЗЕУ, НОИОСИС и съобразно залегналите правила и стандарти в Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 и Пътната карта за нейното изпълнение

Представяне на напредъка по проекта за внедряване на система за електронно наблюдение на правонарушители

Информация за напредъка по проект  „Доразвитие и централизиране на порталите в органите на изпълнителната власт от Сектор „Правосъдие“ за достъп на гражданите и бизнеса до информация, е-услуги и е-правосъдие”

Информация за напредъка по проект „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки итяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включителнои при трансгранично сътрудничество в правораздаването“, договор №BG05SFOP001-3.001-0019-С01/03.10.2017 г. за предоставяне на безвъзмезднафинансова помощ по Оперативна програма "Добро управление"

Встъпителна пресконференция по проект "Усъвършенстване на модела на съдебните експертизи", който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Партньор по изпълнението на проекта е ВСС.

Информационен бюлетин по проект „Усъвършенстване модела на съдебните експертизи“, Договор № BG05SFOP001-3.001-0017-С01/17.11.2017 г.


Информационен бюлетин по проект „Доразвитие и централизиране на порталите в органите на изпълнителната власт от Сектор "Правосъдие" за достъп на гражданите и бизнеса до информация, е-услуги и е-правосъдие“

Информационен бюлетин по проект „Усъвършенстване модела на съдебните експертизи“ , Договор № BG05SFOP001-3.001-0017-С01/17.11.2017 г.


Информация за напредъка по проект BG05SFOP001-3.001-0014-С01/03.10.2017 г. „Насърчаване на използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“


Информация за проект „Реализиране на Национален регистър на пълномощните“


Информация за проект  „Нова концепция за Наказателна политика


Информация за проект Ефективен достъп до правосъдие“

Информация за напредъка по проект „BG05SFOP001-3.001-0015  „Технологични, обучителни и организационни средства за изпълнение на разработени вътрешни правила и политики за ползване на информационните ресурси в органите на изпълнителната власт в сектор "Правосъдие", в съответствие със ЗЕУ, НОИОСИС и съобразно залегналите правила и стандарти в Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 и Пътната карта за нейното изпълнение“


Информация за напредъка по проект „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването“, договор № BG05SFOP001-3.001-0019-С01/03.10.2017 г.  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление"


Информация за напредък по проект: „Доразвитие и централизиране на порталите в органите на изпълнителната власт от Сектор "Правосъдие" за достъп на гражданите и бизнеса до информация, е-услуги и е-правосъдие.“, Договор № BG05SFOP001-3.001-0008-C01/03.10.2017 г.  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Оперативна програма „Добро управление“


Информация за напредъка по проект „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването“, договор № BG05SFOP001-3.001-0019-С01/03.10.2017 г.  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление"


Информация за напредъка по проект: "Разработване и внедряване на електронна информационна система "Национален регистър на запорите""

Информация за напредък по проект: „Доразвитие и централизиране на порталите в органите на изпълнителната власт от Сектор "Правосъдие" за достъп на гражданите и бизнеса до информация, е-услуги и е-правосъдие.“, Договор № BG05SFOP001-3.001-0008-C01/03.10.2017 г.  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Оперативна програма „Добро управление“

Информация за напредъка по проект: „Редизайн на АИС в МП и ВРБ с цел преминаване към използване и обмен само на електронни документи и електронно съдържание в сектора от органите на изпълнителната власт. Обучение на служителите за работа с АИС и електронни документи.“


Информация за напредъка по проект „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването“, договор № BG05SFOP001-3.001-0019-С01/03.10.2017 г.  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление"


Информация за напредъка по проект: "Разработване и внедряване на електронна информационна система "Национален регистър на запорите""

Информация за напредък по проект: „Доразвитие и централизиране на порталите в органите на изпълнителната власт от Сектор "Правосъдие" за достъп на гражданите и бизнеса до информация, е-услуги и е-правосъдие.“, Договор № BG05SFOP001-3.001-0008-C01/03.10.2017 г.  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Оперативна програма „Добро управление“

Информация за напредъка по проект „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването“, договор № BG05SFOP001-3.001-0019-С01/03.10.2017 г.  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление"


Информация за напредъка по проект: "Реализиране на централизирана информационна система "Съдебен статус"


Информация за напредъка по проект: "Разработване и внедряване на електронна информационна система "Национален регистър на запорите""


Информация за напредъка по проект: „Редизайн на АИС в МП и ВРБ с цел преминаване към използване и обмен само на електронни документи и електронно съдържание в сектора от органите на изпълнителната власт. Обучение на служителите за работа с АИС и електронни документи.“


Информация за напредъка по проект "„Редизайн на АИС в МП и ВРБ с цел преминаване към използване и обмен само на електронни документи и електронно съдържание в сектора от органите на изпълнителната власт. Обучение на служителите за работа с АИС и електронни документи.“

Информация за напредък по проект: „Редизайн на АИС в МП и ВРБ с цел преминаване към използване и обмен само на електронни документи и електронно съдържание в сектора от органите на изпълнителната власт. Обучение на служителите за работа с АИС и електронни документи.“, Договор № BG05SFOP001-3.001-0009-C01/19.07.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Оперативна програма „Добро управление“

Министерство на правосъдието сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление" за изпълнение на проект: „Технологични, обучителни и организационни средства за изпълнение на разработени вътрешни правила и политики за ползване на информационните ресурси в органите на изпълнителната власт в сектор „Правосъдие“, в съответствие със ЗЕУ, НОИОСИС и съобразно залегналите правила и стандарти в Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 и Пътната карта за нейното изпълнение“


Министерство на правосъдието сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление" за изпълнение на проект: „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването“


Министерство на правосъдието сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление" за изпълнение на проект: "Доразвитие и централизиране на порталите в органите на изпълнителната власт от Сектор "Правосъдие" за достъп на гражданите и бизнеса  до информация, е-услуги и е-правосъдие"


Министерство на правосъдието сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление" за изпълнение на проект:„Насърчаване на използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“


Министерство на правосъдието сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление" за изпълнение на проект: „Редизайн на АИС в МП и ВРБ с цел преминаване към използване и обмен само на електронни документи и електронно съдържание в сектора от органите на изпълнителната власт. Обучение на служителите за работа с АИС и електронни документи.“Министерство на правосъдието сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление" за изпълнение на проект: „Повишаване гаранциите за справедлив процес в изпълнителните производства чрез изграждане на информационна система“


Министерство на правосъдието сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление" за изпълнение на проект: Разработване и внедряване на електронна информационна система „Национален регистър на запорите“


Министерство на правосъдието сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление" за изпълнение на проект: „Реализиране на Централизирана автоматизирана информационна система „Съдебен статус“"

Министерството на правосъдието сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление“ за изпълнение на проект „Модернизиране на пенитенциарната система в България“

 

Встъпителната пресконференция по проект „Инвентаризация и анализ на състоянието на информационната и комуникационна инфраструктура, информационните системи, услуги и регистри в сектор „Правосъдие““


Министерство на правосъдието сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление" за изпълнение на проект: „Развиване на потенциала на човешкия ресурс на съдебната власт, чрез изграждане на ефективен модел за придобиване на юридическа правоспособност“ 


Оперативна програма "Добро управление"
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ