Правилници, инструкции и заповеди
Заповед СД-04-74 от 12.07.2018 г
Сключено между министъра на правосъдието и Синдиката на служителите в затворите в България Споразумение
Сключено между министъра на правосъдието и Синдикат Охрана Споразумение за сътрудничество
Заповед на министъра на правосъдието относно Правила за работата на Обществен съвет към министъра на правосъдието
Регистрационна форма за участие в Обществен съвет към министъра на правосъдието
Свързан с Заповед на министъра на правосъдието относно Правила за работата на Обществен съвет към министъра на правосъдието
Вътрешни правила за дейността на дирекция „Съдебна и други специализирани дейности“
Проект на Правила за работата на Обществен съвет към министъра на правосъдието
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 6, ал. 2, във връзка с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС)
На основание чл.21 от Закона за частните съдебни изпълнители, Министъра на правосъдието издаде заповед № ЛС-И-62/10.04.2006 г., с която определи работното време на канторите на частните съдебни изпълнители
Заповед № ЛС-04-810 от 26.10.2007 г. за определяне на критериите и процедурата за избор на съдия в Европейския съд по правата на човека
Заповед № ЛС-04-854 от 13.11.207г. за определяне състав на конкурсната комисия за избор на съдия в Европейския съд по правата на човека
Архив
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ