Наредби
НАРЕДБА № 2 от 18.06.2003 г. за условията и реда за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване
Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост
НАРЕДБА № 3 от 30.11.2012 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Архив
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ