Проекти на нормативни актове
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2011 г. за условията и реда за извършване на съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните експертизи, включително и за заплащането на разходите на лечебните заведения
10.01.2020
проект на Наредба за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство
10.01.2020
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора
27.12.2019
Проект на Наредба за условията и реда за извършване на изследване за професионална и психологическа пригодност в Главна дирекция ,,Изпълнение на наказанията“ и в териториалните й служби
23.12.2019
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство
09.12.2019
Проект на Закон за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност
09.12.2019
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
01.11.2019
Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 6 от 2008 г. за утвърждаване на образците на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство
01.11.2019
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-6 от 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението
22.10.2019
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Регистъра на населението – Национална база данни „Население“
18.10.2019
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
12.09.2019
Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
09.09.2019
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство
27.05.2019
Проект на Постановление за изменение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“
17.05.2019
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2006 г. за задължителното застраховане на частните съдебни изпълнители
23.04.2019
Проект на Наредба за изменение на Наредба № 3 от 2006 г. за годишните отчети на частните съдебни изпълнители
23.04.2019
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2006 г. за служебния архив на частните съдебни изпълнители
23.04.2019
Последваща оценка за въздействието на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража за периода 2016 - 2018 г.
11.04.2019
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство
21.03.2019
Проект на Наредба за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на съдии, прокурори и следователи
07.03.2019
Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците
28.02.2019
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване на дейността на акредитираните организации
26.02.2019
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието
26.02.2019
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНВОЙНАТА ДЕЙНОСТ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА”
30.01.2019
Проект на Закон за изменение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
21.01.2019
Проект на Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода
21.12.2018
- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
18.12.2018
Проект на Наредба за придобиване на юридическа правоспособност
14.12.2018
Проект на Инструкция за взаимодействието на структурите на Министерството на вътрешните работи и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при изпълнение на електронното наблюдение
01.11.2018
Консултационен документ по проект на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа
23.10.2018
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилникa за устройството и дейността на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“, приет с Постановление № 225 на Министерския съвет от 2010 г
22.10.2018
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за заплащането на правната помощ, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2006 г.
17.10.2018
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство
10.09.2018
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
30.08.2018
КОНСУЛТАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ПРИЗНАВАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА СЪДЕБНИ АКТОВЕ ЗА НАЛАГАНЕ НА НАКАЗАНИЕ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ИЛИ МЕРКИ, ВКЛЮЧВАЩИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА
06.07.2018
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за правната помощ
22.06.2018
Консултационен документ относно последваща оценка на въздействието на прилагането на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
21.06.2018
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2008 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИТЕ НА КНИЖА, СВЪРЗАНИ С ВРЪЧВАНЕТО ПО ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
08.06.2018
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2008 г. за утвърждаване на образците на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство
15.05.2018
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на правосъдието
09.05.2018
Проект на Наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство
04.05.2018
Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
02.05.2018
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
27.04.2018
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ
15.03.2018
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието
15.03.2018
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори
09.03.2018
СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА СТАНОВИЩАТА, ПОЛУЧЕНИ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 26.02.2008 Г. ЗА ФУНКЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА БЮРАТА ЗА СЪДИМОСТ
21.02.2018
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
20.02.2018
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на правосъдието
24.01.2018
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно призводство
24.01.2018
Проект на Правилник за изменение на Правилника за устройството и дейността на Главна дирекция ,,Охрана‘‘
17.01.2018
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
17.01.2018
Проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
11.01.2018
Консултационен документ относно проект на Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица
09.01.2018
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за отразяване на становищата, получени при обществените консултации по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 24 октомври 2014 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване на дейността на акредитираните организации
03.01.2018
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за отразяване на становищата, получени при обществените консултации по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 24 октомври 2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието
03.01.2018
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост
03.01.2018
Свързан с СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА СТАНОВИЩАТА, ПОЛУЧЕНИ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 26.02.2008 Г. ЗА ФУНКЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА БЮРАТА ЗА СЪДИМОСТ
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за отразяване на становищата, получени при съгласуване на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство
14.12.2017
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за отразяване на становищата, получени при обществените консултации по проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
08.12.2017
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
05.12.2017
СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗНА по ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
01.12.2017
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 24 октомври 2014 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване на дейността на акредитираните организации и доклад към нея
16.11.2017
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 24 октомври 2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието и доклад към нея
16.11.2017
Проект на Наредба за изменение на Наредба № 2 от 15.03.2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора
31.10.2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление на МС № 243 от 2005 г.
27.10.2017
Свързан с СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗНА по ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
17.10.2017
Мотиви към проект на Закон за Европейската заповед за разследване
05.10.2017
Проект на Закон за Европейската заповед за разследване
05.10.2017
Становище на дирекция ,,Модернизация на администрацията''
05.10.2017
Цялостна предварителна оценка на въздействието към проект на Закон за Европейската заповед за разследване
05.10.2017
Мотиви към проект на Закон за изменение на Търговския закон
04.10.2017
Проект на Закон за изменение на Търговския закон
04.10.2017
Становище от дирекция "Модернизация на администрацията" относно частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Закон за изменение на Търговския закон
04.10.2017
Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Закон за изменение на Търговския закон
04.10.2017
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА _ ЗПКОНПИ
29.09.2017
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за отразяване на становищата, получени при обществената консултация по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър
13.09.2017
Консултационен документ относно проект на Закон за европейската заповед за разследване
24.08.2017
Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър
14.08.2017
Свързан с Доклад към проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър
Доклад към проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър
14.08.2017
Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за отразяване на становищата, получени при обществената консултация по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 82 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“
09.08.2017
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство
08.08.2017
Свързан с Доклад към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство
Доклад към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство
08.08.2017
Мотиви към проект на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
31.07.2017
Проект на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
31.07.2017
Становище от дирекция "Модернизация на администрацията" относно цялостна оценка на въздействието на проекта на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
31.07.2017
Цялостна оценка на въздействието на проекта на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
31.07.2017
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър
27.07.2017
Свързан с Доклад към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър
Доклад към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър
27.07.2017
Доклад към проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 82 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“ (обн., ДВ, бр. 35 от 02.05.2017 г.)
14.07.2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 82 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“ (обн., ДВ, бр. 35 от 02.05.2017 г.)
14.07.2017
Свързан с Доклад към проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 82 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“ (обн., ДВ, бр. 35 от 02.05.2017 г.)
Становище от дирекция „Модернизация на администрацията“ относно частична предварителна оценка на въздействието на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 82 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“ (обн., ДВ, бр. 35 от 02.05.2017 г.)
14.07.2017
Частична предварителна оценка на въздействието на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 82 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“ (обн., ДВ, бр. 35 от 02.05.2017 г.)
14.07.2017
Консултационен документ относно проект на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
23.06.2017
Съдържание на проект на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
23.06.2017
Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
20.06.2017
Свързан с Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
20.06.2017
Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за отразяване на становищата, получени при съгласуване на Наредба за допълнение на Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори
26.05.2017
Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за отразяване на становищата, получени при съгласуване на Наредба за допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство
25.04.2017
Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори
10.04.2017
Свързан с Доклад към проект на Наредба за допълнение на Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори
Доклад към проект на Наредба за допълнение на Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори
10.04.2017
Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за отразяване на становищата, получени при съгласуване на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
01.03.2017
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство
28.02.2017
Свързан с Доклад към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство
Доклад към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство
28.02.2017
Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за отразяване на становищата, получени при съгласуване на проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № И-1 от 14.04.2016 г.
28.02.2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите в администрацията
22.02.2017
Свързан с Доклад към проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите в администрацията
Доклад към проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите в администрацията
22.02.2017
Частична предварителна оценка на въздействието относно проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите в администрацията
22.02.2017
Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № И-1 за осъществяване на достъп до Информационната система по чл. 28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност на основание чл. 2а, ал. 1 от Наредба № 32 от 29.01.1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори
13.02.2017
Свързан с Доклад към проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № И-1 за осъществяване на достъп до Информационната система по чл. 28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност на основание чл. 2а, ал. 1 от Наредба № 32 от 29.01.1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори
Доклад към проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № И-1 за осъществяване на достъп до Информационната система по чл. 28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност на основание чл. 2а, ал. 1 от Наредба № 32 от 29.01.1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори
13.02.2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
10.02.2017
Свързан с Проект на доклад към проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
Проект на доклад към проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
10.02.2017
Частична предварителна оценка на въздействието относно проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
10.02.2017
Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за отразяване на становищата, получени при съгласуване на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Главна дирекция „Охрана“
30.01.2017
Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за отразяване на становищата, получени при съгласуване на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
30.01.2017
Проект на Наредба за придобиване на юридическа правоспособност
17.01.2017
Свързан с Доклад към проект на Наредба за придобиване на юридическа правоспособност
Доклад към проект на Наредба за придобиване на юридическа правоспособност
17.01.2017
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Главна дирекция „Охрана”
13.01.2017
Свързан с Доклад към проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Главна дирекция „Охрана”
Доклад към проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Главна дирекция „Охрана”
13.01.2017
Доклад към Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
27.12.2016
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
27.12.2016
Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
05.12.2016
Свързан с Доклад към Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
Доклад към Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
05.12.2016
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство
23.11.2016
Свързан с Доклад към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство
Доклад към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство
23.11.2016
Проект на Правилник за прилагане на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
03.11.2016
Свързан с Проект на доклад относно проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за прилагане на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Проект на доклад относно проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за прилагане на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
03.11.2016
Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени по утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2016 г.
24.10.2016
Свързан с Проект на доклад относно проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени по утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2016 г.
Проект на доклад относно проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени по утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2016 г.
24.10.2016
Проект на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист"
21.10.2016
Свързан с Доклад към проект на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист"
Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс
21.10.2016
Свързан с Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс
Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс
21.10.2016
Доклад към проект на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист"
21.10.2016
Доклад към проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2016 г.
12.10.2016
Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2016 г.
12.10.2016
Свързан с Доклад към проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2016 г.
Проект на Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица
27.09.2016
Свързан с Мотиви към проект на Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица
Мотиви към проект на Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица
27.09.2016
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за правната помощ
09.09.2016
Свързан с Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за правната помощ
Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за правната помощ
09.09.2016
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
02.09.2016
Свързан с Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
02.09.2016
Проект на Закон за изменение и допълнение на Семейния кодекс
29.08.2016
Свързан с Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Семейния кодекс
Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Семейния кодекс
29.08.2016
Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс
25.08.2016
Свързан с Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс
Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс
25.08.2016
Проект на Закон за допълнение на Гражданския процесуален кодекс
11.08.2016
Свързан с Мотиви към проект на Закон за допълнение на Гражданския процесуален кодекс
Мотиви към проект на Закон за допълнение на Гражданския процесуален кодекс
11.08.2016
Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2016 г.
18.07.2016
Свързан с Доклад към проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2016 г.
Доклад към проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2016 г.
18.07.2016
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър
15.07.2016
Свързан с Доклад към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър
Доклад към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър
15.07.2016
Приложения към чл. 6, ал. 1 от проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и по § 15 от ПЗР на ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, обн. ДВ. бр.48 от 24 Юни 2016г.
15.07.2016
Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
06.07.2016
Свързан с Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
06.07.2016
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
29.06.2016
Свързан с Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
29.06.2016
Проект на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа
23.06.2016
Свързан с Мотиви към проект на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа
Мотиви към проект на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа
23.06.2016
Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
20.06.2016
Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
14.06.2016
Свързан с Доклад към Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
Доклад към Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
14.06.2016
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
01.06.2016
Свързан с Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
01.06.2016
Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2016 г.
20.04.2016
Свързан с Доклад към Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2016 г.
Доклад към Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2016 г.
20.04.2016
Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени по утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2016г.
19.04.2016
Свързан с Доклад относно проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени по утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2016 г.
Доклад относно проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени по утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2016 г.
19.04.2016
Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
15.04.2016
Свързан с Доклад към Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
Доклад към Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
15.04.2016
Проект на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа и мотиви към него
13.04.2016
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ПО ЧЛ. 28Б ОТ ЗАКОНА ЗА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2А, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 32 / 1997 Г. ЗА СЛУЖЕБНИТЕ АРХИВИ НА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНИТЕ КАНТОРИ И МОТИВИ КЪМ НЕЯ
30.03.2016
Проект на Закон за изменение и допъленине на Закона за съдебната власт, 16/03/2016 - внесен(зала първо четене); 16/03/2016 - приет(зала първо четене).
22.03.2016
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт и мотиви към него
25.02.2016
Проект на Закон за изменение и допълнение на Търговския закон и мотиви към него
19.02.2016
Проект на доклад от министъра на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени по утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2016г.
18.02.2016
Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени по утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2016г.
18.02.2016
Свързан с Проект на доклад от министъра на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени по утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2016г.
Проект на Наредба за изменение на Наредба № 2 от 29 юни 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
15.02.2016
Свързан с Доклад към проект на Наредба за изменение на Наредба № 2 от 29 юни 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Доклад към проект на Наредба за изменение на Наредба № 2 от 29 юни 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
15.02.2016
Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно - процесуалния кодекс и мотиви към него
10.02.2016
Проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 78 на Министерския съвет от 2013 г. за утвърждаване на Споразумението за сътрудничество в областта на защитата на свидетелите
27.01.2016
Свързан с Проект на доклад относно проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 78 на Министерския съвет от 2013 г. за утвърждаване на Споразумението за сътрудничество в областта на защитата на свидетелите
Проект на доклад относно проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 78 на Министерския съвет от 2013 г. за утвърждаване на Споразумението за сътрудничество в областта на защитата на свидетелите
27.01.2016
Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2016 г.
21.01.2016
Свързан с Проект на доклад към проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2016 г.
Проект на доклад към проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2016 г.
21.01.2016
Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
06.01.2016
Свързан с Проект на доклад от министъра на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Проект на доклад от министъра на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
05.01.2016
Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Търговския закон
14.12.2015
Проект на Закон за изменение и допълнение на Търговския закон
14.12.2015
Свързан с Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Търговския закон
Проект на доклад относно проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени по утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015г.
14.12.2015
Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени по утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015г.
14.12.2015
Свързан с Проект на доклад относно проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени по утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015г.
Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
08.12.2015
Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
08.12.2015
Свързан с Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
Мотиви към проект на Кодекс за административните нарушения и наказания
08.12.2015
Проект на Кодекс за административните нарушения и наказания
08.12.2015
Свързан с Мотиви към проект на Кодекс за административните нарушения и наказания
Мотиви към проект на Закон за допълнение на Търговския закон
07.12.2015
Проект на Закон за допълнение на Търговския закон
07.12.2015
Свързан с Мотиви към проект на Закон за допълнение на Търговския закон
Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за особените залози
07.12.2015
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за особените залози
07.12.2015
Свързан с Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за особените залози
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори
02.12.2015
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхранение и достъп до Търговския регистър
02.12.2015
Доклад към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори и проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхранение и достъп до Търговския регистър
02.12.2015
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
20.11.2015
Свързан с Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
20.11.2015
Проект на Правилник за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство
11.11.2015
Свързан с Проект на доклад от министъра на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство
Проект на доклад от министъра на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство
11.11.2015
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-1/16.05.2014 г. за съдебните преводачи
10.11.2015
Свързан с Доклад относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-1/16.05.2014 г. за съдебните преводачи
Доклад относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-1/16.05.2014 г. за съдебните преводачи
10.11.2015
Проект на Постановление на Министерския съвет за отмяна на Постановление № 214 на МС от 21.09.2010 г. за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия и за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз, и за съдия в Общия съд
05.11.2015
Свързан с Проект на доклад относно проект на Постановление на Министерския съвет за отмяна на Постановление № 214 на МС от 21.09.2010 г. за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия и за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз, и за съдия в Общия съд
Проект на доклад относно проект на Постановление на Министерския съвет за отмяна на Постановление № 214 на МС от 21.09.2010 г. за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия и за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз, и за съдия в Общия съд
05.11.2015
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 27.06.2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците
04.11.2015
Свързан с Доклад относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 27.06.2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците
Доклад относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 27.06.2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците
04.11.2015
Доклад от работна група относно предложение за проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „Юрист“
22.10.2015
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „Юрист“
22.10.2015
Свързан с Доклад от работна група относно предложение за проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „Юрист“
Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления.
22.10.2015
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления.
22.10.2015
Свързан с Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления.
Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г.
19.10.2015
Свързан с Проект на доклад от министъра на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г.
Проект на доклад от министъра на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г.
19.10.2015
Проект на Наредба за изменение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство
05.10.2015
Свързан с Доклад към Проект на Наредба за изменение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство
Доклад към Проект на Наредба за изменение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство
05.10.2015
Проект на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа
31.07.2015
Свързан с Мотиви към проект на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа
Мотиви към проект на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа
31.07.2015
Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за заплащането на правната помощ, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2006 г.
21.07.2015
Свързан с Проект на доклад от министъра на правосъдието относно проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за заплащането на правната помощ, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2006 г.
Проект на доклад от министъра на правосъдието относно проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за заплащането на правната помощ, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2006 г.
21.07.2015
Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г.
20.07.2015
Свързан с Проект на доклад от министъра на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г.
Проект на доклад от министъра на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г.
20.07.2015
Проект на мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс
03.07.2015
Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс
03.07.2015
Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г.
24.06.2015
Свързан с Проект на доклад от министъра на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г.
Проект на доклад от министъра на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г.
24.06.2015
Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни финансови средства по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г.
18.06.2015
Свързан с Проект на доклад от министъра на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни финансови средства по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г.
Проект на доклад от министъра на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни финансови средства по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г.
18.06.2015
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
12.06.2015
Свързан с Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
12.06.2015
Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на правосъдието
09.06.2015
Свързан с Проект на доклад от министъра на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на правосъдието
Проект на доклад от министъра на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на правосъдието
09.06.2015
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел
05.06.2015
Свързан с Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел
Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел
05.06.2015
Частична оценка на въздействие
05.06.2015
Проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
04.06.2015
Свързан с Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
04.06.2015
Проект на Закон за изменение и допълнение на закона за съдебната власт
29.05.2015
Мотиви към проект на закон за изменение и допълнение на закона за съдебната власт
29.05.2015
Проект на Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
14.05.2015
Свързан с Доклад към проект на Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Доклад към проект на Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
14.05.2015
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
13.05.2015
Свързан с Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
13.05.2015
Мотиви към проекта на Закон за признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките, изискващи задържане.
04.05.2015
Проект на Закон за признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките, изискващи задържане.
04.05.2015
Проект на доклад от министъра на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г.
17.04.2015
Свързан с Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г.
17.04.2015
Проект на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа (ЗФЛМП)
09.04.2015
Свързан с Мотиви към проект на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа (ЗФЛМП)
Мотиви към проект на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа (ЗФЛМП)
09.04.2015
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ
07.04.2015
Свързан с Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ
Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ
07.04.2015
Проект на доклад от министъра на правосъдието и министъра на външните работи относно проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 214 на МС от 21.09.2010 г. за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия и за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз, и за съдия в Общия съд
03.04.2015
Свързан с Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 214 на МС от 21.09.2010 г. за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия и за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз, и за съдия в Общия съд
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 214 на МС от 21.09.2010 г. за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия и за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз, и за съдия в Общия съд
03.04.2015
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 4 декември 2009 г. за електронно наблюдение върху поведението на осъдени лица, издадена от министъра на правосъдието (обн. ДВ., бр. 102 от 22 декември 2009г.)
02.04.2015
Свързан с Доклад относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 4 декември 2009 г. за електронно наблюдение върху поведението на осъдени лица, издадена от министъра на правосъдието (обн. ДВ., бр. 102 от 22 декември 2009г.)
Доклад относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 4 декември 2009 г. за електронно наблюдение върху поведението на осъдени лица, издадена от министъра на правосъдието (обн. ДВ., бр. 102 от 22 декември 2009г.)
02.04.2015
Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
10.03.2015
Мотиви към проекта на Закон за измение и допълнение на Наказателния кодекс
10.03.2015
Свързан с Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
Проект на Закон за допълнение на Гражданския процесуален кодекс
09.03.2015
Мотиви към проекта на Закон за допълнение на Гражданския процесуален кодекс
09.03.2015
Свързан с Проект на Закон за допълнение на Гражданския процесуален кодекс
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по вписванията
27.02.2015
Свързан с Проект на доклад от министъра на правосъдието по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по вписванията
Проект на доклад от министъра на правосъдието по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по вписванията
27.02.2015
Проект на доклад от министъра на правосъдието относно проект Постановление на Министерсдксия съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерство на правосъдието
02.02.2015
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерство на правосъдието и проект на Устройствен правилник на Министерство на правосъдието
02.02.2015
Свързан с Проект на доклад от министъра на правосъдието относно проект Постановление на Министерсдксия съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерство на правосъдието
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания
28.01.2015
Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания
28.01.2015
Свързан с Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания
Проект на Закон за Европейската заповед за защита
15.01.2015
Мотиви към проекта на Закон за Европейската заповед за защита
15.01.2015
Свързан с Проект на Закон за Европейската заповед за защита
Проект на Наредба за извършване на финансов контрол върху дейността на частните съдебни изпълнители
14.01.2015
Доклад към проект на Наредба за извършване на финансов контрол върху дейността на частните съдебни изпълнители
14.01.2015
Свързан с Проект на Наредба за извършване на финансов контрол върху дейността на частните съдебни изпълнители
Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени по утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г.
09.12.2014
Свързан с Проект на доклад от министъра на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени по утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г.
Проект на доклад от министъра на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени по утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г.
09.12.2014
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от закона за българското гражданство
20.11.2014
Доклад към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от закона за българското гражданство
20.11.2014
Свързан с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от закона за българското гражданство
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Министерството на правосъдието, приет с Постановление № 215 на Министерския съвет от 2013 г.
14.11.2014
Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел
14.11.2014
Свързан с Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел
14.11.2014
Доклад към проекта на Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
14.11.2014
Свързан с Проект на Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Проект на Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
14.11.2014
Доклад към проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Министерството на правосъдието, приет с Постановление № 215 на Министерския съвет от 2013 г.
14.11.2014
Свързан с Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Министерството на правосъдието, приет с Постановление № 215 на Министерския съвет от 2013 г.
Проект на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа (ЗФЛМП)
06.11.2014
Свързан с Мотиви към проект на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа (ЗФЛМП)
Мотиви към проект на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа (ЗФЛМП)
06.11.2014
Проект на доклад от заместник министър-председателя и министър на правосъдието относно проект на Пътна карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014 – 2020 г.
29.10.2014
Свързан с Проект на Решение на Министерски съвет за приемане на Пътна карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014 – 2020 г.
Проект на Решение на Министерски съвет за приемане на Пътна карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014 – 2020 г.
29.10.2014
Проект на Пътна карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014 г. – 2020 г.
28.10.2014
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 14.11.2005 г.
17.10.2014
Свързан с Проект на доклад от заместник-министър председателя и министър на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 14.11.2005 г.
Проект на доклад от заместник-министър председателя и министър на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 14.11.2005 г.
17.10.2014
Проект на Решение на Министерски съвет за приемане на План за действие за изпълнение на Стратегията за противодействие на изпирането на пари в Република България ( 2011- 2015г.)
17.10.2014
Свързан с Проект на доклад от заместник министър- председателя и министър на правосъдието относно проект на Решение на Министерски съвет за приемане на План за действие за изпълнение на Стратегията за противодействие на изпирането на пари в Република България ( 2011- 2015г.)
Проект на доклад от заместник министър- председателя и министър на правосъдието относно проект на Решение на Министерски съвет за приемане на План за действие за изпълнение на Стратегията за противодействие на изпирането на пари в Република България ( 2011- 2015г.)
17.10.2014
Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г. за възстановяване на изплатени обезщетения от бюджета на Министерството на правосъдието за третото тримесечие на 2014 г.
17.10.2014
2. Доклад към проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г. за възстановяване на изплатени обезщетения от бюджета на Министерството на правосъдието за третото тримесечие на 2014 г
17.10.2014
Свързан с Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г. за възстановяване на изплатени обезщетения от бюджета на Министерството на правосъдието за третото тримесечие на 2014 г.
Доклад от заместник министър-председателя по правосъдие, вътрешен ред и сигурност и министър на правосъдието относно проект на Решение на Министерския съвет за определяне на кандидати за български съдия в Европейския съд по правата на човека
16.10.2014
Свързан с Проект на Решение на Министерския съвет за определяне на кандидати за български съдия в Европейския съд по правата на човека
Проект на Решение на Министерския съвет за определяне на кандидати за български съдия в Европейския съд по правата на човека
16.10.2014
Министерството на правосъдието организира обществено обсъждане на проекти на нормативни актове, свързани с международно осиновяване
16.10.2014
Доклад от заместник министър-председателя по правосъдие, вътрешен ред и сигурност и министър на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за вписванията
10.10.2014
Свързан с Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за вписванията
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за вписванията
10.10.2014
Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности до края на 2014 г.
07.10.2014
Доклад към проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности до края на 2014 г.
07.10.2014
Свързан с Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности до края на 2014 г.
Проект на Наредба за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието
29.09.2014
Свързан с Доклад относно проект на Наредба за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието
Доклад относно проект на Правилник за дейността на Съвета по международно осиновяване
29.09.2014
Проект на Правилник за дейността на Съвета по международно осиновяване
29.09.2014
Свързан с Доклад относно проект на Правилник за дейността на Съвета по международно осиновяване
Доклад относно проект на Наредба за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване на дейността на акредитираните организации
29.09.2014
Проект на Наредба за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване на дейността на акредитираните организации
29.09.2014
Свързан с Доклад относно проект на Наредба за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване на дейността на акредитираните организации
Доклад относно проект на Наредба за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието
29.09.2014
Проект на Заповед за насрочване на конкурс за заемане на вакантни места за нотариуси по съдебни райони
19.09.2014
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 214 на Министерския съвет от 21.09.2010 г. за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия в Съда на Европейския съюз и в Общия съд
16.09.2014
Свързан с Доклад относно проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 214 на Министерския съвет от 21.09.2010 г. за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия в Съда на Европейския съюз и в Общия съд
Доклад относно проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 214 на Министерския съвет от 21.09.2010 г. за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия в Съда на Европейския съюз и в Общия съд
16.09.2014
Проект на Заповед за насрочване на конкурс за заемане на вакантни места за частни съдебни изпълнители по съдебни райони
15.09.2014
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националното бюро за правна помощ (Приет с ПМС № 4 от 2006 г., обн., ДВ, бр. 5 от 2006 г., изм., бр. 110 от 2007 г., бр. 37 от 2010 г. и бр. 56 от 2012 г. )
11.09.2014
Доклад от заместник министър-председателя по правосъдие, вътрешен ред и сигурност и министър на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националното бюро за правна помощ (Приет с ПМС № 4 от 2006 г., обн., ДВ, бр. 5 от 2006 г., изм., бр. 110 от 2007 г., бр. 37 от 2010 г. и бр. 56 от 2012 г. )
11.09.2014
Свързан с Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националното бюро за правна помощ (Приет с ПМС № 4 от 2006 г., обн., ДВ, бр. 5 от 2006 г., изм., бр. 110 от 2007 г., бр. 37 от 2010 г. и бр. 56 от 2012 г. )
Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
04.09.2014
Доклад от заместник министър-председателя по правосъдие, вътрешен ред и сигурност и министър на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
04.09.2014
Свързан с Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
Проект на Заповед за определяне на критериите и процедурата за избор на съдия в Европейския съд по правата на човека
27.08.2014
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за функциите, задачите и организацията на работа на Съвета по сигурността при Министерския съвет, приет с Постановление № 216 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 116 от 1998 г., изм. и доп. бр. 123 от 1998 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 20 и бр. 75 от 2003 г., бр. 84 от 2005 г. и бр. 68 от 2013 г.)
27.08.2014
Доклад от заместник министър-председателя по правосъдие, вътрешен ред и сигурност и министър на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за функциите, задачите и организацията на работа на Съвета по сигурността при Министерския съвет, приет с Постановление № 216 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 116 от 1998 г., изм. и доп. бр. 123 от 1998 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 20 и бр. 75 от 2003 г., бр. 84 от 2005 г. и бр. 68 от 2013 г.)
27.08.2014
Свързан с Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за функциите, задачите и организацията на работа на Съвета по сигурността при Министерския съвет, приет с Постановление № 216 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 116 от 1998 г., изм. и доп. бр. 123 от 1998 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 20 и бр. 75 от 2003 г., бр. 84 от 2005 г. и бр. 68 от 2013 г.)
Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г.
12.08.2014
Свързан с Проект на доклад от заместник министър-председателя и министър на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г.
Проект на доклад от заместник министър-председателя и министър на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г.
12.08.2014
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
04.08.2014
Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
04.08.2014
Свързан с Проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
Проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
04.08.2014
Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
04.08.2014
Свързан с Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на правосъдието за 2014 г.
28.07.2014
Свързан с Проект на доклад от заместник министър-председателя и министър на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на правосъдието за 2014 г.
Проект на доклад от заместник министър-председателя и министър на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на правосъдието за 2014 г.
28.07.2014
Проект на Правилник за дейността на Съвета по международно осиновяване
03.07.2014
Проект на Наредба за определяне на условията и реда за даване на съгласие за международно осиновяване и за воденето на регистрите на международните осиновявания
03.07.2014
Свързан с Доклад към проект на Наредба за определяне на условията и реда за даване на съгласие за международно осиновяване и за воденето на регистрите на международните осиновявания
Доклад към проект на Наредба за определяне на условията и реда за даване на съгласие за международно осиновяване и за воденето на регистрите на международните осиновявания
03.07.2014
Проект на Наредба за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване дейността на акредитираните организации
03.07.2014
Свързан с Доклад към проект на Наредба за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване дейността на акредитираните организации
Доклад към проект на Наредба за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване дейността на акредитираните организации
03.07.2014
Доклад от заместник министър-председателя и министър на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители, приета с Постановление № 92 на Министерския съвет от 19.04.2006 г.
27.06.2014
Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители, приета с Постановление № 92 на Министерския съвет от 19.04.2006 г.
27.06.2014
Свързан с Доклад от заместник министър-председателя и министър на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители, приета с Постановление № 92 на Министерския съвет от 19.04.2006 г.
Проект на доклад от заместник министър-председателя и министър на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за вписванията
25.06.2014
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за вписванията
25.06.2014
Свързан с Проект на доклад от заместник министър-председателя и министър на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за вписванията
Мотиви към проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират за производствата по Глава единадесета от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд
24.06.2014
Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират за производствата по Глава единадесета от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд
24.06.2014
Свързан с Мотиви към проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират за производствата по Глава единадесета от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд
Доклад от заместник министър-председателя и министър на правосъдието и от заместник министър-председателя по икономическото развитие, относно проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират за производствата по Глава единадесета от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд
24.06.2014
Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на правосъдието за 2014 г.
19.06.2014
Свързан с Проект на доклад от заместник министър-председателя и министър на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на правосъдието за 2014 г.
Проект на доклад от заместник министър-председателя и министър на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на правосъдието за 2014 г.
19.06.2014
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, издадена от министъра на правосъдието (обн., ДВ, бр. 24 от 4.03.2008 г., изм. и доп., бр. 14 от 12.02.2013 г., попр., бр. 15 от 15.02.2013 г.)
13.06.2014
Свързан с Доклад до министъра на правосъдието относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, издадена от министъра на правосъдието (обн., ДВ, бр. 24 от 4.03.2008 г., изм. и доп., бр. 14 от 12.02.2013 г., попр., бр. 15 от 15.02.2013 г.)
Доклад до министъра на правосъдието относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, издадена от министъра на правосъдието (обн., ДВ, бр. 24 от 4.03.2008 г., изм. и доп., бр. 14 от 12.02.2013 г., попр., бр. 15 от 15.02.2013 г.)
13.06.2014
Доклад относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър
03.06.2014
Свързан с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър
03.06.2014
Доклад от заместник министър-председателя и министър на правосъдието относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър
29.05.2014
Стандартна оценка на въздействието върху стопанската активност и заетостта
29.05.2014
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър
29.05.2014
Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър
29.05.2014
Свързан с Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър
Проект на доклад относно проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
13.05.2014
Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
13.05.2014
Свързан с Проект на доклад относно проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 7.01.1998 г. за условията и реда за провеждане на конкурсите за нотариуси
12.05.2014
Свързан с Доклад относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 7.01.1998 г. за условията и реда за провеждане на конкурсите за нотариуси
Доклад относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 7.01.1998 г. за условията и реда за провеждане на конкурсите за нотариуси
12.05.2014
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 6.02.2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители
08.05.2014
Свързан с Доклад относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 6.02.2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители
Доклад относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 6.02.2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители
08.05.2014
Проект на доклад от заместник министър-председателя и министър на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за Единната информационна система за противодействие на престъпността
28.04.2014
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за Единната информационна система за противодействие на престъпността
28.04.2014
Свързан с Проект на доклад от заместник министър-председателя и министър на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за Единната информационна система за противодействие на престъпността
Доклад до заместник министър-председателя и министър на правосъдието относно проект на Наредба за съдебните преводачи
28.04.2014
Проект на Наредба за съдебните преводачи
28.04.2014
Свързан с Доклад до заместник министър-председателя и министър на правосъдието относно проект на Наредба за съдебните преводачи
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за защита от домашно насилие
22.04.2014
Свързан с Проект на доклад от заместник министър-председателя и министър на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за защита от домашно насилие
Проект на доклад от заместник министър-председателя и министър на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за защита от домашно насилие
22.04.2014
Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 214 г.
17.04.2014
Свързан с Проект на доклад от заместник министър-председателя и министър на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
Проект на доклад от заместник министър-председателя и министър на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
17.04.2014
Проект на Решение на Министерския съвет за предложение до Президента на Република България за издаване на Указ за награждаване на Тодор Владимиров Бурилков с орден „Св.св. Кирил и Методий“ с огърлие
14.04.2014
Свързан с Проект на доклад от заместник министър-председателя и министър на правосъдието относно проект наРешение на Министерския съвет за предложение до Президента на Република България за издаване на Указ за награждаване на Тодор Владимиров Бурилков с орден „Св.св. Кирил и Методий“ с огърлие
Проект на доклад от заместник министър-председателя и министър на правосъдието относно проект наРешение на Министерския съвет за предложение до Президента на Република България за издаване на Указ за награждаване на Тодор Владимиров Бурилков с орден „Св.св. Кирил и Методий“ с огърлие
14.04.2014
Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
20.03.2014
Свързан с Проект на доклад от заместник министър- председателя и министър на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
Проект на доклад от заместник министър- председателя и министър на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
20.03.2014
Проект на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър
28.02.2014
Свързан с Доклад относно проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър във връзка с практическото приложение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (обн. ДВ бр. 1 от 03.01.2014 г., в сила от 01.01.2014 г.)
Доклад относно проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър във връзка с практическото приложение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (обн. ДВ бр. 1 от 03.01.2014 г., в сила от 01.01.2014 г.)
28.02.2014
Проект на Секторна стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие 2014 – 2020 г.
14.02.2014
Свързан с Проект на доклад на заместник министър -председателя и министър на правосъдието относно Проект на Секторна стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие 2014 – 2020 г.
Проект на доклад на заместник министър -председателя и министър на правосъдието относно Проект на Секторна стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие 2014 – 2020 г.
14.02.2014
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
24.01.2014
Свързан с Мотиви към проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
Мотиви към проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
24.01.2014
Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
22.01.2014
Свързан с Проект на доклад от заместник министър - председателя и министър на правосъдието относно проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
Проект на доклад от заместник министър - председателя и министър на правосъдието относно проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
22.01.2014
Проект на Наказателен кодекс
21.12.2013
Мотиви към проекта на Наказателен кодекс
21.12.2013
Свързан с Проект на Наказателен кодекс
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г.)
13.12.2013
Свързан с Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
13.12.2013
Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
02.12.2013
Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
02.12.2013
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 27.06.2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците
28.11.2013
Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни бюджетни кредити за осигуряване дейността, свързана с управление на имуществото на съдебната власт
27.11.2013
Свързан с Проект на доклад от заместник министър - председателя и министър на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни бюджетни кредити за осигуряване дейността, свързана с управление на имуществото на съдебната власт
Проект на доклад от заместник министър - председателя и министър на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни бюджетни кредити за осигуряване дейността, свързана с управление на имуществото на съдебната власт
27.11.2013
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 1 на Министерския съвет от 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г.
08.11.2013
Свързан с Проект на доклад от заместник министър – председателя и министър на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 1 на Министерския съвет от 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г.
Проект на доклад от заместник министър – председателя и министър на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 1 на Министерския съвет от 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г.
08.11.2013
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията
23.10.2013
Свързан с Проект на доклад от заместник министър - председателя и министър на правосъдието относно промени в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията
Проект на доклад от заместник министър - председателя и министър на правосъдието относно промени в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията
23.10.2013
Закон за изменение и допълнение на закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство
19.09.2013
Свързан с Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство
Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство
19.09.2013
Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, одобрена с ПМС № 167 от 1992 г.
09.09.2013
Свързан с Проект на доклад на министъра на правосъдието относно проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, одобрена с ПМС № 167 от 1992 г.
Проект на доклад на министъра на правосъдието относно проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, одобрена с ПМС № 167 от 1992 г.
09.09.2013
Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове
27.08.2013
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове
27.08.2013
Свързан с Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове
Проект на доклад на министъра на правосъдието относно проект на Постановление за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на правосъдието за 2013 г.
27.08.2013
Проект на Постановление за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на правосъдието за 2013 г.
27.08.2013
Свързан с Проект на доклад на министъра на правосъдието относно проект на Постановление за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на правосъдието за 2013 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на нов Устройствен правилник на Министерство на правосъдието и проект на Устройствен правилник на Министерство на правосъдието
26.08.2013
Проект на доклад от заместник министър-председателя и министър на правосъдието относно проект на нов Устройствен правилник
26.08.2013
Проект на доклад от заместник министър - председателя и министър на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
20.08.2013
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
20.08.2013
Свързан с Проект на доклад от заместник министър - председателя и министър на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно - процесуалния кодекс
20.08.2013
Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно - процесуалния кодекс
20.08.2013
Свързан с Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно - процесуалния кодекс
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление №1 на Министерския съвет от 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г.
16.08.2013
Свързан с Проект на доклад от заместник министър - председателя и министър на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление №1 на Министерския съвет от 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г.
Проект на доклад от заместник министър - председателя и министър на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление №1 на Министерския съвет от 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г.
16.08.2013
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за админстративните нарушения и наказания
19.07.2013
Свързан с Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания
Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания
19.07.2013
Проект на доклад на министъра на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2013 г. по бюджета на Министерството на правосъдието за финансово осигуряване на дейността по изпълнение на наказанието лишаване от свобода
09.07.2013
Проект на Постановление на Министерския съвет за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2013 г. по бюджета на Министерството на правосъдието за финансово осигуряване на дейността по изпълнение на наказанието лишаване от свобода
09.07.2013
Свързан с Проект на доклад на министъра на правосъдието относно проект на Постановление на Министерския съвет за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2013 г. по бюджета на Министерството на правосъдието за финансово осигуряване на дейността по изпълнение на наказанието лишаване от свобода
Проект на доклад относно проект на Постановление на Министерски съвет за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
09.07.2013
Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
09.07.2013
Свързан с Проект на доклад относно проект на Постановление на Министерски съвет за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
Проект на Постановление на Министерски съвет за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на правосъдието за 2013 г., необходими за дейността по управление на имуществото на съдебната власт
08.07.2013
Свързан с Проект на доклад от министъра на правосъдието относно Проект на Постановление на Министерски съвет за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на правосъдието за 2013 г., необходими за дейността по управление на имуществото на съдебната власт
Проект на доклад от министъра на правосъдието относно Проект на Постановление на Министерски съвет за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на правосъдието за 2013 г., необходими за дейността по управление на имуществото на съдебната власт
08.07.2013
Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на правосъдието за 2013 г.
05.07.2013
Свързан с Проект на доклад от министъра на правосъдието относно проект на постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на правосъдието за 2013 г.
Проект на доклад от министъра на правосъдието относно проект на постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на правосъдието за 2013 г.
05.07.2013
Доклад относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 18.06.2003 г. за условията и реда за провеждане на изпита за помощник – нотариуси по заместване
01.07.2013
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 18.06.2003 г. за условията и реда за провеждане на изпита за помощник – нотариуси по заместване /обн., ДВ, бр. 59 от 2003 г./
01.07.2013
Свързан с Доклад относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 18.06.2003 г. за условията и реда за провеждане на изпита за помощник – нотариуси по заместване
Проект на доклад от министъра на правосъдието относно Проект на Решение на Министерския съвет за предложение до Президента на Република България за издаване на Указ за награждаване на НЕДЕЛЧО КРУМОВ БЕРОНОВ с орден „Стара планина” без лента, първа степен без мечове, като политически и обществен деец
01.07.2013
Проект на Решение на Министерския съвет за предложение до Президента на Република България за издаване на Указ за награждаване на НЕДЕЛЧО КРУМОВ БЕРОНОВ с орден „Стара планина” без лента, първа степен без мечове, като политически и обществен деец
01.07.2013
Свързан с Проект на доклад от министъра на правосъдието относно Проект на Решение на Министерския съвет за предложение до Президента на Република България за издаване на Указ за награждаване на НЕДЕЛЧО КРУМОВ БЕРОНОВ с орден „Стара планина” без лента, първа степен без мечове, като политически и обществен деец
Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
13.06.2013
Свързан с Проект на доклад на министъра на правосъдието до Министерския съвет относно проект на Постановление на Министерски съвет за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
Проект на доклад на министъра на правосъдието до Министерския съвет относно проект на Постановление на Министерски съвет за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
13.06.2013
Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредба № 14 от 18.11.2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до национална база данни „население”
29.05.2013
Свързан с Доклад относно проект на Наредба за изменение и допълнение на наредба № 14 от 18.11.2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до национална база данни „население”
Доклад относно проект на Наредба за изменение и допълнение на наредба № 14 от 18.11.2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до национална база данни „население”
29.05.2013
Проект на Наредба за изменение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство
23.05.2013
Свързан с Доклад относно проект на Наредба за изменение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство
Доклад относно проект на Наредба за изменение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство
23.05.2013
Проект на доклад на министъра на правосъдието до Министерския съвет относно проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
22.04.2013
Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
22.04.2013
Свързан с Проект на доклад на министъра на правосъдието до Министерския съвет относно проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 година
09.04.2013
Свързан с Проект на доклад на министъра на правосъдието до Министерския съвет относно проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 година
Проект на доклад на министъра на правосъдието до Министерския съвет относно проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 година
09.04.2013
Проект на Решение за изменение на Решение № 682 от 13 август 2009 г. на Министерския съвет за създаване на Междуведомствен координационен екип за изпълнение на показателите за напредък /benchmarks/, определени с Решението на Европейската комисия от 13 декември 2006 г. по прилагането на Механизма за сътрудничество и оценка, както и на препоръките, определени в редовните доклади на Европейската комисия относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка
20.03.2013
Проект на доклад към проекта на Решение за изменение на Решение № 682 от 13 август 2009 г. на Министерския съвет за създаване на Междуведомствен координационен екип за изпълнение на показателите за напредък /benchmarks/, определени с Решението на Европейската комисия от 13 декември 2006 г. по прилагането на Механизма за сътрудничество и оценка, както и на препоръките, определени в редовните доклади на Европейската комисия относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка
20.03.2013
Свързан с Проект на Решение за изменение на Решение № 682 от 13 август 2009 г. на Министерския съвет за създаване на Междуведомствен координационен екип за изпълнение на показателите за напредък /benchmarks/, определени с Решението на Европейската комисия от 13 декември 2006 г. по прилагането на Механизма за сътрудничество и оценка, както и на препоръките, определени в редовните доклади на Европейската комисия относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка
Приет с Решение № 74 от 04.02.2013 г. на Министерския съвет проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт заедно с мотиви към него
26.02.2013
Проект на Кодекс за административните нарушения и наказания
25.02.2013
Мотиви към проекта за Кодекс за административните нарушения и наказания
25.02.2013
Свързан с Проект на Кодекс за административните нарушения и наказания
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление на МС № 243 от 2005 г.
20.02.2013
Свързан с Проект на доклад на министъра на правосъдието до Министерския съвет относно проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление на МС № 243 от 2005 г.
Проект на доклад на министъра на правосъдието до Министерския съвет относно проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление на МС № 243 от 2005 г.
20.02.2013
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство
14.02.2013
Свързан с Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство
Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство
14.02.2013
Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
08.02.2013
Свързан с Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
08.02.2013
Таблица на съответствието на Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета с българското законодателство
08.02.2013
Проект на Закон за допълнение на Закона за нормативните актове
07.02.2013
Свързан с Мотиви към проект на Закон за допълнение на Закона за нормативните актове
Мотиви към проект на Закон за допълнение на Закона за нормативните актове
07.02.2013
Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на правосъдието за 2013 г.
29.01.2013
Свързан с Проект на доклад на министъра на правосъдието към проекта на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на правосъдието за 2013 г.
Проект на доклад на министъра на правосъдието към проекта на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на правосъдието за 2013 г.
29.01.2013
Проект на План за действие за изпълнение на Концепция за държавна политика в областта на правосъдието за детето (2013-2020)
15.01.2013
Свързан с Проект на Доклад на министъра на правосъдието относно проект на Решение на Министерския съвет за приемане на План за действие за изпълнение на Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето
Проект на Доклад на министъра на правосъдието относно проект на Решение на Министерския съвет за приемане на План за действие за изпълнение на Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето
15.01.2013
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове
09.01.2013
Свързан с Проект на доклад на министъра на правосъдието към проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове
Проект на доклад на министъра на правосъдието към проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове
09.01.2013
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания
14.12.2012
Свързан с Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания
Проект на доклад на министъра на правосъдието към проекта на Постановление за изменение на Постановление № 367 на Министерския съвет от 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г.
14.12.2012
Проект на Постановление за изменение на Постановление № 367 на Министерския съвет от 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г.
14.12.2012
Свързан с Проект на доклад на министъра на правосъдието към проекта на Постановление за изменение на Постановление № 367 на Министерския съвет от 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г.
Мотиви към проект проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс
14.12.2012
Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс
14.12.2012
Свързан с Мотиви към проект проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс
Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания
14.12.2012
Проект на Постановление за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
07.12.2012
Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни бюджетни кредити от централния бюджет за 2012 г. за осигуряване дейността, свързана с управление на имуществото на съдебната власт
06.12.2012
Свързан с Проект на доклад на министъра на правосъдието към проекта на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни бюджетни кредити от централния бюджет за 2012 г. за осигуряване дейността, свързана с управление на имуществото на съдебната власт
Проект на доклад на министъра на правосъдието към проекта на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни бюджетни кредити от централния бюджет за 2012 г. за осигуряване дейността, свързана с управление на имуществото на съдебната власт
06.12.2012
Проект на Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс
04.12.2012
Свързан с Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс
Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс
04.12.2012
Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно - процесуалния кодекс
04.12.2012
Свързан с Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно - процесуалния кодекс
Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно - процесуалния кодекс
04.12.2012
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
04.12.2012
Свързан с Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
04.12.2012
Проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
04.12.2012
Свързан с Мотиви към Проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
Мотиви към Проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
04.12.2012
Проект на Постановление на Министерския съвет за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на правосъдието за покупка на недвижим имот в полза на държавата, за нуждите на Агенция по вписванията
30.11.2012
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по вписванията, приет с Постановление № 89 на Министерския съвет от 23.04.2007 г. (Обн. ДВ. бр. 36 от 4 Май 2007 г., изм. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2007г., изм. ДВ. бр. 55 от 17 Юни 2008 г., изм. ДВ. бр. 37 от 18 Май 2010 г., изм. ДВ. бр. 16 от 22 Февруари 2011 г., изм. ДВ. бр. 33 от 26 Април 2011 г.)
28.11.2012
Свързан с Проект на доклад на министъра на правосъдието към проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по вписванията, приет с Постановление № 89 на Министерския съвет от 23.04.2007 г. (Обн. ДВ. бр. 36 от 4 Май 2007 г., изм. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2007г., изм. ДВ. бр. 55 от 17 Юни 2008 г., изм. ДВ. бр. 37 от 18 Май 2010 г., изм. ДВ. бр. 16 от 22 Февруари 2011 г., изм. ДВ. бр. 33 от 26 Април 2011 г.)
Проект на доклад на министъра на правосъдието към проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по вписванията, приет с Постановление № 89 на Министерския съвет от 23.04.2007 г. (Обн. ДВ. бр. 36 от 4 Май 2007 г., изм. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2007г., изм. ДВ. бр. 55 от 17 Юни 2008 г., изм. ДВ. бр. 37 от 18 Май 2010 г., изм. ДВ. бр. 16 от 22 Февруари 2011 г., изм. ДВ. бр. 33 от 26 Април 2011 г.)
28.11.2012
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 86 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерството на вътрешните работни (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.)
27.11.2012
Свързан с Проект на доклад на министъра на правосъдието към проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 86 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерството на вътрешните работни (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.)
Проект на доклад на министъра на правосъдието към проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 86 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерството на вътрешните работни (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.)
27.11.2012
Проект на Постановление на Министерския съвет за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерство на правосъдието за осигуряване на програма „Равен достъп до правосъдие” и оказване на ефективна правна помощ
26.11.2012
Свързан с Проект на доклад към проекта на Постановление на Министерския съвет за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерство на правосъдието за осигуряване на програма „Равен достъп до правосъдие” и оказване на ефективна правна помощ
Проект на доклад към проекта на Постановление на Министерския съвет за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерство на правосъдието за осигуряване на програма „Равен достъп до правосъдие” и оказване на ефективна правна помощ
26.11.2012
Проект на Постановление на Министерския съвет за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2012 г., по бюджета на Министерството на правосъдието за финансово осигуряване на дейността по изпълнение на наказанието лишаване от свобода
22.11.2012
Проект на Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица на Министъра на правосъдието, съгласувана с Висшия съдебен съвет
22.11.2012
Проект на Концепция за електронно правосъдие
01.11.2012
Свързан с Проект на доклад на министъра на правосъдието за приемане на проекта на Концепция от Министерския съвет
Проект на доклад на министъра на правосъдието за приемане на проекта на Концепция от Министерския съвет
01.11.2012
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 26. 02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост издадена от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 24 от 4.03.2008 г.).
24.10.2012
Свързан с Мотиви към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 26. 02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост (изд. от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 24 от 4.03.2008 г.)
Мотиви към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 26. 02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост (изд. от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 24 от 4.03.2008 г.)
24.10.2012
Проект на Концепция за промени на националното законодателство, свързани с прилагането на стандартите на чл.12 на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания
11.10.2012
Свързан с Проект на Доклад на министъра на правосъдието до Министерския съвет
Проект на Доклад на министъра на правосъдието до Министерския съвет
11.10.2012
Проект на доклад към проекта на Постановление на Министерския съвет за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2012 г., по бюджета на Министерството на правосъдието за осигуряване на охраната на съдебната власт и лица, застрашени във връзка с наказателно производство.
21.09.2012
Проект на Постановление на Министерския съвет за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2012 г., по бюджета на Министерството на правосъдието за осигуряване на охраната на съдебната власт и лица, застрашени във връзка с наказателно производство
21.09.2012
Свързан с Проект на доклад към проекта на Постановление на Министерския съвет за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2012 г., по бюджета на Министерството на правосъдието за осигуряване на охраната на съдебната власт и лица, застрашени във връзка с наказателно производство.
Проект на доклад към проекта Постановление на Министерският съвет на Република България за изменение и допълнение на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието
21.09.2012
Проект на Постановление на Министерският съвет на Република България за изменение и допълнение на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието
21.09.2012
Свързан с Проект на доклад към проекта Постановление на Министерският съвет на Република България за изменение и допълнение на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието
Проект на Постановление на МС за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на правосъдието за 2012 г. за осигуряване на необходимите условия за работа на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура
05.09.2012
Свързан с Проект на доклад към проекта на Постановление на МС за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на правосъдието за 2012 г. за осигуряване на необходимите условия за работа на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура
Проект на доклад към проекта на Постановление на МС за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на правосъдието за 2012 г. за проектиране, строителство и възлагане на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: „Преустройство и смяна на предназначението на „Национален Армейски комплекс”, в административна сграда, предоставена на Министерството на правосъдието за нуждите на органите на съдебната власт”
05.09.2012
Проект на Постановление на МС за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на правосъдието за 2012 г. за проектиране, строителство и възлагане на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: „Преустройство и смяна на предназначението на „Национален Армейски комплекс”, в административна сграда, предоставена на Министерството на правосъдието за нуждите на органите на съдебната власт”
05.09.2012
Свързан с Проект на доклад към проекта на Постановление на МС за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на правосъдието за 2012 г. за проектиране, строителство и възлагане на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: „Преустройство и смяна на предназначението на „Национален Армейски комплекс”, в административна сграда, предоставена на Министерството на правосъдието за нуждите на органите на съдебната власт”
Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за правната помощ
05.09.2012
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за правната помощ
05.09.2012
Свързан с Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за правната помощ
Проект на доклад към проекта на Постановление на МС за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на правосъдието за 2012 г. за осигуряване на необходимите условия за работа на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура
05.09.2012
Проект на Инструкция за условия и реда за носене на служебно оръжие от служителите на ГД „Охрана“
13.08.2012
Свързан с Мотиви към проект на Инструкция за условия и реда за носене на служебно оръжие от служителите на ГД „Охрана“
Мотиви към проект на Инструкция за условия и реда за носене на служебно оръжие от служителите на ГД „Охрана“
13.08.2012
Проект на постановление за допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Висшия съдебен съвет и по бюджета на Министерството на правосъдието
09.08.2012
Архив
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ