Месечни отчети
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета
31.03.2017
Месечен отчет за средствата от ЕС, администрирани от НФ
31.03.2017
Месечен отчет за средствата по други международни програми
31.03.2017
Месечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства
31.03.2017
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ