Информация за изпълнение на Постановление № 127 от 27.05.2013 г.

Обобщена информация на Министерство на правосъдието, относно прилагане на Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни и финансови институции към 30.06.2013 г.

Справка на Министерство на правосъдието към 30.06.2013 г. за държавните предприятия и търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружества, които контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка на 25 на сто.

Обобщена информация на Министерство на правосъдието, относно прилагане на Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни и финансови институции към 30.09.2013 г.

Справка на Министерство на правосъдието към 30.09.2013 г. за държавните предприятия и търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружества, които контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка на 25 на сто.

Справка за размера на съвкупната нетна експозиция на държавните дружества и предприятия към кредитни и финансови институции към 31.12.2013 г.

Обобщена информация на Министерство на правосъдието, относно прилагане на Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни и финансови институции към 31.12.2013 г.

Справка на Министерство на правосъдието към 31.12.2013 г. за държавните предприятия и търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружества, които контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка на 25 на сто.  

Справка за размера на съвкупната нетна експозиция на държавните дружества и предприятия към кредитни и финансови институции към 31.03.2014 г.

Обобщена информация на Министерство на правосъдието, относно прилагане на Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни и финансови институции към 31.03.2014 г.

Справка на Министерство на правосъдието към 31.03.2014 г. за държавните предприятия и търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружества, които контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка на 25 на сто.

Справка на Министерство на правосъдието към 30.06.2014 г. за държавните предприятия и търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружества, които контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка на 25 на сто.

Справка за размера на съвкупната нетна експозиция на държавните дружества и предприятия към кредитни и финансови институции към 30.06.2014 г.

Обобщена информация на Министерство на правосъдието, относно прилагане на Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни и финансови институции към 30.06.2014 г.

Справка на Министерство на правосъдието към 30.09.2014 г. за държавните предприятия и търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружества, които контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка на 25 на сто.

Справка за размера на съвкупната нетна експозиция на държавните дружества и предприятия към кредитни и финансови институции към 30.09.2014 г.

Обобщена информация на Министерство на правосъдието, относно прилагане на Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни и финансови институции към 30.09.2014 г.

Справка на Министерство на правосъдието към 31.12.2014 г. за държавните предприятия и търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружества, които контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка на 25 на сто.

Справка за размера на съвкупната нетна експозиция на държавните дружества и придприятия към кредитни и финансови институции към 31.12.2014 г.

Обобщена информация на Министерство на правосъдието, относно прилагане на Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни и финансови институции към 31.12.2014 г.

Справка на Министерство на праводието към 31.03.2015 г. за държавните предпрятия и търговсите дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружества, които контролират,  балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка на 25 на сто.

Обобщена информация на Министерство на правосъдието, относноприлагане на Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финанови услуги от кредитни и финансови инситуции към 31.03.2015 г.

Справка за размера на съвкупната нетна експозиция на държавните држества и предприятия към кредитни и финансови институии към 31.03.2015 г.

Справка за размера на съвкупната нетна експозиция на държавните дружества и предприятия към кредитни и финансови институции към 30.06.2015 г.

Справка за размера на нетната експоиция на държавните дружества и предприятия към 30.06.2015 г.

Обобщена информация на Министерство на правосъдието, относно прилагането на Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови към 30.06.2015 г.

Справка на Министерство на правосъдието към 30.06.2015 г. за държавните предприятия и търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто

Справка за размера на съвкупната нетна ексозиция на държавните дружества и предприятия към кредитни и финансови институции към 30.09.2015 г.

Справка за размера на нетната експозиция на държавните дружества и предприятия към 30.09.2015 г.

Обобщена информация на Министерство на правосъдието, относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30.09.2015 г.

СПРАВКА  на Министерство на правосъдието към 30.09.2015 г. за държавните предприятия и търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто

Обобщена информация по дружества и предприятия относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31.12.2015 г.

СПРАВКА  за размера на съвкупната нетна експозиция на държавните дружества и предприятия към кредитни и финансови институции към 31.12.2015 г.

СПРАВКА  към 31.12.2015 г. за държавните предприятия и търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и етна експозиция към една банка над 25 на сто

СПРАВКА за размера на нетната експозиция на държавните дружества и предприятия към 31.12.2015 г.

Обобщена информация по дружества и предприятия относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31.03.2016 г.

СПРАВКА за размера на съвкупната нетна експозиция на държавните дружества и предприятия към кредитни и финансови институции към 31.03.2016 г.

СПРАВКА към 31.03.2016 г. за държавните предприятия и търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и етна експозиция към една банка над 25 на сто

СПРАВКА за размера на нетната експозиция на държавните дружества и предприятия към 31.03.2016 г.

Справка за размера на съкупната нетна нетна експозиция на държавните дружества и предприятия към кредитни и финансови институции към 30.06.2016 г.

СПРАВКА за размера на нетната експозиция на държавните дружества и предприятия към 30.06.2016 г.

Обобщена информация по дружества и предприятия относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30.06.2016 г.

СПРАВКА към 30.06.2016 г. за държавните предприятия и търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и етна експозиция към една банка над 25 на сто

Справка за размера на съвкупната нетна експозиция на държавните дружества и предприятия към кредитни и финансови институции към 30.09.2016 г.

Справка за размера на нетната експозиция на държавните дружества и предприятия към 30.09.2016 г.

Обобщена информация по дружества и предприятия, относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30.09.2016 г.

Справка към 30.09.2016 г. за държавните предприятия и търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата,които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто

Справка към 31.12.2016 г. за държавните предприятия и търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто

Обобщена информация по дружества и предприятия, относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31.12.2016 г.

Справка за размера на съвкупната нетна експозиция на държавните дружества и предприятия към кредитни и финансови институции към 31.12.2016 г.

Справка за размера на нетната експозиция на държавните дружества и придприятия към 31.12.2016 г.

Справка към 31.03.2017 г. за държавните предприятия и търговските дружества над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто

Обобщена информация по дружества и предприятия, относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31.03.2017 г.

Справка за размера на съвкупната нетна експозиция на държавните дружества и предприятия към кредитни и финансови институции към 31.03.2017 г.

Справка за размера на нетната експозиция на държавните дружества и придприятия към 31.03.2017 г.

Справка към 30.06.2017 г. за държавните предприятия и търговските дружества над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто

Обобщена информация по дружества и предприятия, относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставянето на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30.06.2017 г.

Справка за размера на съвкупната нетна експозиция на държавните дружества и предприятия към кредитни и финансови институции към 30.06.2017 г.

Справка за размера на нетната експозиция на държавните дружества и предприятия към 30.06.2017 г.

Справка към 30.09.2017 г. за държавните предпрятия и търговските дружества над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират,с балансова стонойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто

Обобщена информация по дружества и предприятия относно прилагането на Правила за изборна изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институциикъм 30.09.2017 г.

Справка за размера на съвкупната нетна експозиция на държавните дружества и предприятия към кредитни и финансови институции към 30.09.2017 г.

Справка за размера на нетната експозиция на държавните дружества и предприятия към 30.09.2017 г.

Обобщена информация по дружества и предприятия относно прилагането на Правила за изборна изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институциикъм 31.12.2017 г.

Справка за размера на съвкупната нетна експозиция на държавните дружества и предприятия към кредитни и финансови институции към 31.12.2017 г.

Справка за размера на нетната експозиция на държавните дружества и предприятия към 31.12.2017 г.

Обобщена информация по дружества и предприятия, относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31.03.2018 г.

Справка към 31.03.2018 г. за държавните предприятия и търговските дужества на 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто

Справка за размера на съвкупната нетна експозиция на държавните дружества и предприятия към кредитни и финансови институции към 31.03.2018 г.

Справка за размера на нетната експозиция на държавните дружества и предприятия към 31.03.2018 г.

Обобщена информация по дружества и предприятия, относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30.06.2018 г.

Справка към 30.06.2018 г. за държавните предприятия и търговските дружества над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто

Справка за размера на съвкупната нетна експозиция на държавните дружества и предприятия към кредитни и финансови институции към 30.06.2018 г.

Справка за размера на нетната експозиция на държавните дружества и предприятия към 30.06.2018 г.

Обобщена информация по дружества и предприятия, относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30.09.2018 г.

Справка към 30.09.2018 г. за държавните предприятия и търговските дружества над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто

Справка за размера на съвкупната нетна експозиция на държавните дружества и предприятия към кредитни и финансови институции към 30.09.2018 г.

Справка за размера на нетната експозиция на държавните дружества и предприятия към 30.09.2018 г.

Обобщена информация по дружества и предприятия, относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31.12.2018 г.

Справка към 31.12.2018 г. за държавните предприятия и търговските дружества над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто

Справка за размера на съвкупната нетна експозиция на държавните дружества и предприятия към кредитни и финансови институции към 31.12.2018 г.

Справка за размера на нетната експозиция на държавните дружества и предприятия към 31.12.2018 г.

Обобщена информация по дружества и предприятия, относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31.03.2019 г.

Справка към 31.03.2019 г. за държавните предприятия и търговските дружества над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто

Справка за размера на съвкупната нетна експозиция на държавните дружества и предприятия към кредитни и финансови институции към 31.03.2019 г.

Справка за размера на нетната експозиция на държавните дружества и предприятия към 31.03.2019 г.

Обобщена информация по дружества и предприятия, относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30.06.2019 г.

Справка към 30.06.2019 г. за държавните предприятия и търговските дружества над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто

Справка за размера на съвкупната нетна експозиция на държавните дружества и предприятия към кредитни и финансови институции към 30.06.2019 г.

Справка за размера на нетната експозиция на държавните дружества и предприятия към 30.06.2019 г.

Обобщена информация по дружества и предприятия, относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30.09.2019 г.


Справка към 30.09.2019 г. за държавните предприятия и търговските дружества над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто

Справка за размера на съвкупната нетна експозиция на държавните дружества и предприятия към кредитни и финансови институции към 30.09.2019 г.

Справка за размера на нетната експозиция на държавните дружества и предприятия към 30.09.2019 г.


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ