Складов регистър при публичен склад
Заверка на складов регистър при публичен склад
Наредба №3 от 16.07.1999 г. за складовия регистър при публичен склад (обн. ДВ бр. 66 от 23 юли 1999 г.) урежда съдържанието, воденето и съхраняването на складовия регистър, който се води при всеки публичен склад.
Наредба №3 от 16.07.1999 г. за складовия регистър при публичен склад можете да изтеглите от тук.
Складовият регистър е книга, номерирана, прошнурована и заверена в Министерството на правосъдието.
Услугата “Заверка на складов регистър при публичен склад” се заявява лично в  Централния регистър на особените залози в гр. София, ул.”Аксаков”№5, ет.4, стая № 403 или чрез лицензиран пощенски оператор.
Заверяването се извършва от определено със заповед на министъра на правосъдието длъжностно лице и обхваща подписването и полагането на печат на последната страница на всеки том с отбелязване броя на страниците. Във водената нарочна книга по чл. 4 от Наредба № 3/16.07.1999 г. се вписват данните по регистрацията на търговеца-влогоприемател, датата на заверяването на складовия регистър и броят на заверените страници на предоставения за заверка складов регистър.
Заявителят на услугата получава лично или чрез упълномощено лице заверения складов регистър. В случай, че услугата се получава от пълномощник, се изисква представянето на заверено копие на пълномощното.
При заверка на складов регистър на публичен склад за нефт и нефтопродукти се издава удостоверение за вписан и заверен складов регистър за публичен склад, необходимо при регистрацията на склада (Закон за запасите от нефт и нефтопродукти - чл. 38, ал. 2, т. 8).
Необходими документи и изисквания за получаване на услугата:
  • писмено заявление (свободен текст) или по образец за извършване на заверка на складов регистър на публичен склад от търговеца-влогоприемател. В случай, че заявлението се подава от пълномощник, се прилага и заверено копие на пълномощното. В заявлението се посочват данни за публичния склад (вместимост, местонахождение и др.).
  • складов регистър (на хартиен носител), състоящ се от заглавна страница съгласно приложение към чл. 9, ал. 4 от Наредба №3/1999 г. и определено от търговеца-влогоприемател количество формуляри на договори за влог в публичен склад съгласно приложение към чл. 9, ал. 4 от Наредбата, прономерован и прошнурован.
Примерен образец на формуляр за складов регистър можете да изтеглите от тук

Контакти:
Даниела Иванова - главен директор на Главна дирекция “Централна регистърна служба и местни регистърни бюра”

Тел. 02/9237- 459; 02/9872872;
e-mail: D_Ivanova@justice.government.bg
Работно време - от 09:00 до 17:30 часа


Работно време на Централен регистър на особените залози:
Всеки работен ден: 09.00 - 17.30 часа
тел. 02/9237-492
 
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ