Норвежки Финансов Механизъм 2009-2014
Министърът на правосъдието издаде Заповед за одобрените и отказани за финансиране проектни предложения по Малката грантова схема на Програма BG 15 на НФМ 2009-2014
Списък на класираните кандидати от конкурса за оценители на проекти по Малката грантова схема
Списък на допуснатите кандидати до втори етап на конкурса за външни оценители по Малката грантова схема
Списък на недопуснатите кандидати до втори етап на конкурса за външни оценители по Малката грантова схема
ВАЖНО - Удължен е срокът за проектни предложения по Малката грантова схема
Главна дирекция “Изпълнение на наказанията“ публикува допълнителни материали в помощ на кандидатите по Малка грантова схема на НФМ 2009 – 2014: http://www.gdin.bg/Pages/News/Default.aspx?evntid=27353
ВАЖНО - Срокът на конкурсната процедура за външни оценители по Малката грантова схема се удължава до 29 август 2014 г.
ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ ПО МАЛКА ГРАНТОВА СХЕМА
„ВАЖНО – допусната техническа грешка във формуляра на бюджет на проект по Малката грантова схема! Изтеглете от тук коригираните формуляри на български и английски език“.
ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ ОТНОСНО КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МАЛКАТА ГРАНТОВА СХЕМА НА ПРОГРАМА BG 15
КОНКУРС ЗА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МАЛКА ГРАНТОВА СХАМА НА ПРОГРАМА BG15
OPEN CALL FOR PROPOSALS UNDER THE SMALL GRANT SCHEME PROGRAMME BG 15 “CORRECTIONAL SERVICES, INCLUDING NON-CUSTODIAL MEASURES”, NFM 2009-2014
ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МАЛКА ГРАНТОВА СХЕМА НА ПРОГРАМА BG 15 „КОРЕКЦИОННИ УСЛУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ“, НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009-2014
ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МАЛКАТА ГРАНТОВА СХЕМА НА ПРОГРАМА BG 15 НА НФМ 2009-2014
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ПРОГРАМНИЯ ОПЕРАТОР ПО ПРОГРАМИ BG 14 И BG15 НА НФМ 2009-2014
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ПРОГРАМНИЯ ОПЕРАТОР ПО ПРОГРАМИ BG14 И BG15
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НФМ 2009 - 2014
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009-2014
ПРОГРАМНО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ НОРВЕЖКОТО МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И НАЦИОНАЛНОТО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМА BG 14 "ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА И СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА"
ПРОГРАМНО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ НОРВЕЖКОТО МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И НАЦИОНАЛНОТО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМА BG 15 "КОРЕКТИВНИ УСЛУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ'
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА BG 14 "ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА И СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА'
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА BG 15 "КОРЕКТИВНИ УСЛУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ'
ПРОЕКТ - „ПОДОБРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИТЕ В ЗАТВОРИТЕ И СЛЕДСТВЕНИТЕ АРЕСТИ ЧРЕЗ РЕМОНТИРАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА, ЗА ДА СЕ ОСИГУРИ ЗАЧИТАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА”, ПРЕДИФИНИРАН ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА BG 15 'КОРЕКЦИОННИ УСЛУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ'
ПРОЕКТ - “ЗАСИЛВАНЕ ПРИЛАГАНЕТО НА ПРОБАЦИОННИТЕ МЕРКИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ И СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН МОНИТОРИНГ“, ПРЕДИФИНИРАН ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА BG 15
ПРОЕКТ - 'ПОДОБРЯВАНЕ НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ПЕРСОНАЛА В ПСИХОЛОГИЧЕСКИЯ ПОДБОР И КОНСУЛТИРАНЕТО”, ПРЕДИФИНИРАН ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА BG 15 'КОРЕКЦИОННИ УСЛУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ'
ПОВИШАВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ГД ”ОХРАНА” В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА ПО-ЕФЕКТИВНА СЪДЕБНА СИСТЕМА",ПРЕДИФИНИРАН ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА BG 14
ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ДО ПРАВНА ПОМОЩ ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА ПИЛОТЕН ПРОЕКТ ЗА "ГОРЕЩА ЛИНИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ПРАВНА ПОМОЩ" И РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ',ПРЕДИФИНИРАН ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА BG14
„УКРЕПВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ КОМПЕНСАТОРНИ МЕРКИ ЗА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ ПРИ ТВЪРДЕНИ НАРУШЕНИЯ НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА И КАПАЦИТЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА”. ПРЕДИФИНИРАН ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА BG 14 'ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА И СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА'
ПОДКРЕПА ЗА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, СВЪРЗАНА С ИЗГРАЖДАНЕТО НА КАПАЦИТЕТ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА, ПРЕДИФИНИРАН ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА BG 14 "ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА И СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА'
ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА И ОБУЧЕНИЕ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ В НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО, ПРЕДЕФИНИРАН ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА BG 14 'ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА И СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА'
Международна дейност
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ