Контакти
Адрес: 1040 София, ул."Славянска"1
Наименование Телефон
Централа на МП 9237 555
Приемна на МП /e-mail: priemna@justice.government.bg / 9237 357
Връзки с обществеността и протокол
Пресцентър /e-mail: pr@justice.government.bg / 981 91 57
Протокол 980 73 77
Главен секретар 9237 496
Парламентарен секретар 9237 513
Дирекция „Вътрешен одит” 9237 408
Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията 980 29 42
Инспекторат на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт 9237 309
Дирекция „Стратегическо развитие и програми“ 9237 316
Служител по сигурността на информацията 9237 420
Дирекция „Правни дейности” 9237 319
Дирекция „Канцелария” 9237 357
Дирекция „Човешки ресурси” 9237 482
Дирекция „Финанси и бюджет” 9237 409
Дирекция „Обществени поръчки” 9237 507
Дирекция „Инвестиции, управление на собствеността и стопански дейности” 9237 339
Управление на собствеността 9237 584
Стопански дейности 9237 538
Дирекция „Съвет по законодателство” 9237 349

Дирекция "Международно правно сътрудничество по европейските въпроси"

  • отдел "Сътрудничество по наказателно-правни въпроси"

  • отдел "Сътрудничество по гражданско-правни въпроси"9237 516 и 9237 366


9237 576

Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека” 9237 565
Дирекция „Електронно правосъдие и регистри” 9237 345, 9237 301

Дирекция „Българско гражданство”

 /e-mail: bgcitizen2@justice.government.bg /

9237 455
Дирекция „Международна правна закрила на детето и международни осиновявания”
„Международни отношения и акредитирани организации” 9237 396
„Международна правна закрила на детето” 9237 302
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ