Обща информация
Министерството на правосъдието съобщава на всички заинтересовани лица, че удостоверенията за юридическа правоспособност се връчват на успешно издържалите изпита стажант-юристи в сградата на министерството, находяща се на ул. Дондуков № 2А, етаж 7, стая № 733, от 10 ч. до 12 ч. и от 14 ч. до 16 ч.

За започване на стаж за придобиване на юридическа правоспособност лицата, отговарящи на изискванията на чл. 295 от ЗСВ, подават в Министерство на правосъдието следните документи (чл. 296 от ЗСВ):

1. Заявление за започване на стаж по образец;
2. Нотариално заверено копие на диплома или уверение за завършено висше образование по специалността "Право";
3. Свидетелство за съдимост;
4. Копие от документ за самоличност;
5. Копие от удостоверението за пребиваване – за граждани на друга държава – членка на Европейския съюз
Срокът за подаване на документите е до 10 число на месеца, предшестващ началото на стажа.
При наличие на изискуемите документи по чл. 296 от ЗСВ, Министърът на правосъдието издава заповед на основание чл. 297, ал. 1 от ЗСВ, за разпределяне на стажант-юриста към окръжния съд, в чийто съдебен район е постоянният му адрес.
Заповедите на Министъра на правосъдието за разпределяне на стажант-юристите на стаж се изпращат служебно в съответния окръжен съд.
За начало на стажа се смята денят, в който стажант-юристът е постъпил в съответния съд. При постъпване на стажант-юриста на стаж му се издава стажантска книжка от окръжния съд.
Стажът се провежда по ред, определен от председателя на окръжния съд.
Съгласно заповед № 1068/2010 г. на председателя на Софийски градски съд, стажант-юристите, разпределени на стаж към Софийски градски съд следва да се явят в съда за започване на стаж на първо число на съответния месец, в 14.00 часа в сградата на Съдебната палата, бул. Витоша № 2, вход от към ул. Позитано, сутерен, кабинет № 69.


Стажант-юристите, преминали законоустановения стаж, чрез председателя на съответния окръжен съд подават следните документи за явяване на изпит:
1. Заявление за допускане до изпит, по образец;
2. Акт за встъпване в длъжност;
3. Акт за напускане от длъжност;
4. Стажантска книжка, надлежно заверена от съответния съд, прокуратура, следствен отдел, адвокат и нотариус.

Списъкът на допуснатите стажант – юристи до явяване на изпит за придобиване на юридическа правоспособност се обявява на Интернет страницата на Министерство на правосъдието (в раздел Съобщения) 3 дни преди деня на изпита.

На стажант – юристите, успешно положили изпит за придобиване на юридическа правоспособност, се издава удостоверение, което се получава лично или от упълномощено лице в Министерство на правосъдието срещу представен документ за самоличност и/или пълномощно и документ за платена такса.

Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-1089/07.11.2013 г., с която определи дати за изпитите за придобиване на юридическа правоспособност през 2014г., както следва:

16 и 17 януари 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружителю) писмо най-късно до 16.12.2013 г. /вкл./

13 и 14 февруари 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 20.01.2014 г. /вкл./

13 и 14 март 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 17.02.2014 г. /вкл./

10 и 11 април 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 17.03. 2014г./вкл./

15 и 16 май 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 14.04.2014г./вкл./

12 и 13 юни 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-къснодо 19.05.2014г. /вкл./

10 и 11 юли 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 16.06.2014г.вкл./

14 и 15 август 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 14.07.2014г./вкл./

11 и 12 септември 2014 г.
от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 18.08.2014г./вкл./

16 и 17 октомври 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния етаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 19.09.2014 г. /вкл./

13 и 14 ноември 2014 г.
от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 20.10.2014 г. /вкл./

11 и 12 декември 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 17.11.2014г./вкл./

За явяване на изпит стажант-юристът подава писмено заявление до министъра на правосъдието чрез председателя на съответния окръжен съд, към което прилага акт за встъпване в длъжност, акт за напускане от длъжност и стажантска книжка, надлежно заверена от съответния съд, прокуратура, следствен отдел, адвокат и нотариус.

Списъкът на допуснатите до изпита стажант-юристи се публикува на официалната страница на Министерството на правосъдието в Интернет в тридневен срок преди датата на провеждането на изпита.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с издаване на удостоверения за юридическа правоспособност по чл. 301 от Закона за съдебната власт и дубликати на удостоверения по чл. 301 от ЗСВ, Ви уведомяваме, че дължимите такси в размер на 12 лв. за удостоверение и 6 лв. за дубликат, по т. 62м и 62н от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, одобрена с ПМС № 167 на Министерския съвет от 1992г.(обн., ДВ,бр.71 от 1992г.; изм. и доп. ДВ,бр. 92 от 1992г.; бр. 32 и 64 от 1993г., бр. 45 и 61 от 1994г., бр. 15 от 1996г., бр. 2, 28 и 36 от 1997г., бр. 20 от 1998г.; попр. Бр. 24 от 1998г.; изм. и доп., бр.95 от 1998г., бр. 14 от 2000г.,бр. 19 и 89 от 2001г., бр. 83 от 2002г.,бр. 66 от 2003г.; бр. 6 и 69 от 2004г., бр. 94 от 2005г., бр. 35, 75 и 105 от 2006г., бр. 75 от 2007г., бр. 22 от 2008г., бр. 39 и 77 от 2009г. – в сила от 1.10.2009г.), следва да се внасят по банковата сметка на Министерството на правосъдието в БНБ – ЦУ, BIC код – BNBGBGSD, IBAN BG09BNBG96613000173701.


Заявления

Заявление за започване на юридически стаж в Софийски градски съд

Заявление за започване на юридически стаж в съответен окръжен съд

Заявление от стажант-юрист за придобиване на юридическа правоспособност

Въпросник за изпита за придобиване на юридическа правоспособност

Заявление за дубликат на удостоверение за юридическа правоспособност

Заявление за изпит за придобиване на юридическа правоспособност

Заявление за стаж в Окръжен съд

Заявление за стаж в Софийски градски съд

Документите се  подават в деловодството на Министерство на правосъдието или по пощата на адрес:
гр.София – 1040, ул.Славянска” № 1
 


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ