Кариери
ПРОТОКОЛ № 6 от заседание на комисията по провеждане на избор на кандидат за генерален адвокат в съда на Европейския съюз, определена със заповед № ЛС-04-84 от 19.01.2015 г. на министъра на правосъдието, изменена със заповед № ЛС-04-111 от 30.01.2015 г. на министъра на правосъдието
23.03.2015
ПРОТОКОЛ № 5 от заседание на комисията по провеждане на избор на кандидат за генерален адвокат в съда на Европейския съюз, определена със заповед № ЛС-04-84 от 19.01.2015 г. на министъра на правосъдието, изменена със заповед № ЛС-04-111 ОТ 30.01.2015 Г. на министъра на правосъдието
20.03.2015
Министърът на правосъдието насрочи изпит за помощник-нотариуси по заместване със заповед № СД-05-25/13.03.2015г.
16.03.2015
Списък на допуснатите кандидати до езиков изпит от Комисията по провеждане на избор на кандидат за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз
13.03.2015
Протокол № 4 от заседание на комисията по провеждане на избор на кандидат за генерален адвокат в съда на европейския съюз, определена със заповед № лс-04-84 от 19.01.2015 г. на министъра на правосъдието, изменена със заповед № лс-04-111 от 30.01.2015 г. на министъра на правосъдието
13.03.2015
Протокол № 3 от заседание на комисията по провеждане на избор на кандидат за генерален адвокат в съда на европейския съюз, определена със заповед № лс-04-84 от 19.01.2015 г. на министъра на правосъдието, изменена със заповед № лс-04-111 от 30.01.2015 г. на министъра на правосъдието
13.03.2015
Протокол № 2 от заседание на комисията по провеждане на избор на кандидат за генерален адвокат в съда на европейския съюз, определена със заповед № лс-04-84 от 19.01.2015 г. на министъра на правосъдието
13.03.2015
Министерството на правосъдието обявява резултатите от класирането на успешно издържалите писмения и устен изпит от конкурса за частни съдебни изпълнители
12.03.2015
Протокол на конкурсната комисия
Министерството на правосъдието обявява резултатите от устния изпит от конкурса за частни съдебни изпълнители, проведен от 06.03.2015 г. до 11.03.2015 г.
12.03.2015
Протоколи на конкурсната комисия
Заповед № ЛС-И-1196/10.11.2014 г. на министъра на правосъдието, за насрочването на конкурс за нотариуси, е обнародвана в "Държавен вестник", бр. 16, от 27.02.2015 г.
27.02.2015
Заповед № ЛС-И-1196/2014 г. и Заявление
График за устен изпит от конкурса за частни съдебни изпълнители
26.02.2015
На основание чл. 12 от Наредба № 1/06.02.2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители, Конкурсната комисия, назначена със заповед № СД-04-30/06.02.2015г. на министъра на правосъдието, обявява списък на допуснатите до устен изпит кандидати и график за явяването им по азбучен ред.
Устният изпит от конкурса за частни съдебни изпълнители ще се проведе в сградата на Националния институт на правосъдието, ул. „Екзарх Йосиф“ № 14, от 06.03.2015г. до 11.03.2015г. (включително), от 8.30 часа, съгласно обявените списък и график.
Комисията съставя списък с две групи въпроси по темите, посочени в приложение № 1 към заповед № ЛС-И-1077/20.10.2014г. на министъра на правосъдието. На устния изпит кандидатите ще изтеглят на случаен принцип по един въпрос от всяка група.
Министерство на правосъдието обявява конкурс за длъжността „държавен експерт” в отдел "Обществени поръчки", дирекция "Административно-правно обслужване и канцелария"
24.02.2015
Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на длъжността „държавен експерт” - 1 щ. бр. в отдел "Обществени поръчки", дирекция "Административно-правно обслужване и канцелария".
Документите ще се приемат от 24.02.2015 г. до 06.03.2015 г. вкл. - гр. София, ул. “Славянска” № 1 – стая 303, отдел „Човешки ресурси”, от 14.00 ч. до 17.00 ч. Тел. за справки (02)9237/481.

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С КОНКУРСА ЗА ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
18.02.2015
Министерството на правосъдието уведомява участниците в конкурса за частни съдебни изпълнители, че устният изпит от конкурса ще се проведе по график от 06.03.2015г. Списъкът на допуснатите до устен изпит кандидати и графикът за провеждането му ще бъде публикуван на 26.02.2015 г., на интернет страницата на Министерство на правосъдието.
Допуснатата техническа грешка при изписване на годината в протокола за резултатите от писмения изпит от конкурса, проведен на 14.02.2015г., както и техническите несъответствия между брой верни отговори и поставената оценка на писмени работи на кандидати в конкурса, ще бъдат отстранени от конкурсната комисия с решението по чл. 12 от Наредба № 1/06.02.2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители, което ще бъде обявено на интернет страницата на Министерството на правосъдието, най-късно до 26.02.2015г.
Министерството на правосъдието дава възможност на кандидатите, да се запознаят с писмените си работи в срок от 18.02.2015 г. до 24.02.2015г. (включително), от 09.00 часа до 11.30 часа, в стая 212, в сградата Министерството на правосъдието, ул. „Славянска“ №1 (вход за граждани“). Съгласно Наредба № 1/06.02.2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители възражения срещу оценяването на кандидатите от писмения изпит от конкурса за частни съдебни изпълнители не са допустими.
17.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ
Министерството на правосъдието публикува писмения тест вариант ПЪРВИ и верните отговори.
17.02.2015
тест
Конкурсната комисия, назначена със заповед № СД-04-30/06.02.2015г. на министъра на правосъдието на основание чл. 10, ал. 5 от Наредба № 1/06.02.2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители обявява на интернет страницата на Министерството на правосъдието резултатите от писмения изпит от конкурса за частни съдебни изпълнители.
17.02.2015
Резултати от писмен изпит
Конкурсната комисия, назначена със заповед № СД-04-30/06.02.2015г. на министъра на правосъдието прие с решение № 1/09.02.2015г. - Технически правила за провеждане на писмения изпит от конкурса за частни съдебни изпълнители.
11.02.2015
Технически правила за провеждане на писмения изпит от конкурса за частни съдебни изпълнители
Министърът на правосъдието със заповед № СД-04-39/10.02.2015г. измени заповед №СД-04-27/24.01.2015г., с която е одобрен списъкът на кандидатите, допуснати до участие в конкурса за ЧСИ
10.02.2015
заповед №СД-04-39/10.02.2015г.
Министърът на правосъдието със Заповед № СД-04-38/10.02.2015г. измени заповед № СД-04-28/24.01.2015г., с която е одобрен списъкът на кандидатите, недопуснати до участие в конкурса за ЧСИ
10.02.2015
Заповед № СД-04-38/10.02.2015 г.
Министърът на правосъдието издаде заповед № СД-04-31/06.02.2015г., с която изменя заповед № ЛС-И-1077/20.10.2014 г. в частта относно мястото и часа за провеждане на писмения изпит от конкурса за частни съдебни изпълнители
06.02.2015
Заповед № СД-04-31/06.02.2015 г.
Окончателен списък на кандидатите, които са допуснати до участие в конкурса за частни съдебни изпълнители, съгласно Заповед №ЛС-И-1366/30.12.2014 г. и Заповед № СД-04-27/24.01.2015 г.
24.01.2015
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-04-28/24.01.2015 г., с която одобри списък на кандидатите недопуснати до участие в конкурса за частни съдебни изпълнители
24.01.2015
Министърът на правосъдието издаде Заповед № СД-04-27/24.01.2015 г., с която одобри списък на кандидатите допуснати до участие в конкурса за частни съдебни изпълнители, след отстраняване на нередовностите
24.01.2015
Протокол от заседанието на комисията по провеждане на избор на кандидат на Република България за генерален адвокат в съда на Европейския съюз
20.01.2015
Съобщение относно чл. 655а, ал. 1 от Търговския закон и във връзка с чл. 17, ал. 1 от Наредба № 3 от 27.06.2005г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците
07.01.2015
Всички включени в списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици, трябва да заплатят годишната си вноска за професионална квалификация за 2015 г.
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОР НА КАНДИДАТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ГЕНЕРАЛЕН АДВОКАТ В СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
06.01.2015
Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И -1366/30.12.2014г. , с която одобри списък на допуснатите до изпита кандидати и заповед № ЛС-И-1367/30.12.2014г., с която одобри списък на кандидатите с нередовни документи за участие в конкурса за Частни съдебни изпълнители
05.01.2015
В 7-дневен срок от обявяване на списъка, кандидатите с нередовни документи могат да отстранят посочените нередовности с допълнително заявление, адресирано до Министерство на правосъдието, ул. Славянска № 1. След този срок кандидатите с нередовни документи губят право на участие в конкурса.
УВЕДОМЛЕНИЕ
18.12.2014
У В Е Д О М Л Е Н И Е

С настоящото, на основание чл. 15, ал. 1 от Вътрешни правила за дейността на дирекция „Съдебна и други специализирани дейности“ в Министерство на правосъдието, утвърдени със заповед № ЛС-04-1640/20.10.2014 г. на министъра на правосъдието,
се уведомява:

Октан Кямил Мехмед от с. Чуковец, общ. Алфатар, обл. Силистра, че доказателствата, представени със заявлението му вх. рег. № 94-03-1750/12.12.2014 г. не са достатъчни за да ползва правата си по чл. 297, ал. 1 от Закона за съдебната власт (когато важни причини налагат разпределението на стажант-юрист в друг съдебен район).
Съобщение във връзка с конкурса за финансиране на проекти по чл. 6, ал. 7 от Закона за защита от домашното насилие
09.12.2014
Mинистърът на правосъдието издаде заповед за одобрените проекти и за отказите за финансиране в конкурса за финансиране на проекти по чл. 6, ал. 7 от Закона за защита от домашното насилие
СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПИТА ЗА ПОМОЩНИК НОТАРИУСИ ПО ЗАМЕСТВАНЕ
24.11.2014
Изпитната комисия на основание чл. 11, ал.2 от Наредба № 2 от 18.06.2003г. за условията и реда за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване обявява извлечение от Протокол № 2 с окончателните резултати от изпита.
Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И -1077/20.10.2014г. , с която обяви конкурс за Частни съдебни изпълнители
18.11.2014
Заповедта е публикувана във вестник "Новинар"и на интернет страницата на Министерство на правосъдието и Камарата на частните съдебни изпълнители на 18.11.2014г. В 20-дневен срок от датата на публикуване на заповедта кандидатите могат да подават заявление по образец до Министъра на правосъдието чрез Камарата на частните съдебни изпълнители
СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПИТА ЗА ПОМОЩНИК НОТАРИУСИ ПО ЗАМЕСТВАНЕ
13.11.2014
Изпитната комисия за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване на основание чл. 8, ал.2 от Наредба № 2/18.06.2003г. за условията и реда за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване, състави график за провеждане на изпита на 20.11.2014г.
Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И-1196/10.11.2014 г.
10.11.2014
Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И-1196/10.11.2014 г. за насрочване на конкурс за нотариуси. Заповедта подлежи на обжалване и след влизане в сила ще бъде обнародвана в "Държавен вестник".
Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И -1144/03.11.2014г. , с която одобри обобщен списък на всички допуснати до изпита кандидати и заповед № ЛС-И-1145/03.11.2014г., с която одобри списък на кандидатите с нередовни документи ,които не са отстранили нередовностите в указания срок
03.11.2014
Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И-1144/03.11.2014 г. и заповед № ЛС-И-1145/03.11.2014 г.
Свободни места за държавни съдебни изпълнители /ДСИ/ и съдии по вписванията /СВ/ по районни съдилища, с оглед заемането им от действащи ДСИ и СВ при условията на чл. 270 и чл. 286 от ЗСВ
24.10.2014
Желаещите ДСИ и СВ да се преместят на основание чл. 270 и чл. 286 от ЗСВ подават заявление в 14-дневен срок от обявяване на настоящото съобщение, към което прилагат личните си мотиви за преместването.
В случай, че желаещите за преместване в един и същи съдебен район, формално отговарящи на условията по чл. 270 и чл. 286 от ЗСВ са повече от броя на свободните длъжности, министърът на правосъдието премества кандидатите, съобразно следните критерии, в следния ред: значимост на личните мотиви, като приоритет имат тези от социален и здравословен характер; обезпеченост на нуждите в съответния съдебен район; чисто дисциплинарно минало; продължителност на юридическия стаж.
Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И -1089/23.10.2014г. , с която одобри списък на кандидатите с нередовни документи и заповед № ЛС-И-1090/23.10.2014г., с която одобри списък на кандидатите с редовни документи на кандидатите за явяване на изпит за помощник-нотариуси по заместване.
23.10.2014
Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И-1089/23.10.2014 г. и заповед № ЛС-И-1090/23.10.2014 г.
Списъци на синдиците, включени за тематични курсове от 21 до 24.10.2014г.
15.10.2014
Списъци на синдиците, включени за тематичните курсове от 21.10.2014г. до 24.10.2014г., които ще се проведат в хотел "Анел", бул. Тодор Александров № 14, гр. София
Протокол за обявяване на одобрените от комисията по провеждане на избора кандидати за съдия в Европейския съд по правата на човека
10.10.2014
Заседание на комисията по провеждане на избор на кандидати за съдия в Европейския съд по правата на човека, определена със заповед № ЛС-04-1539 от 29.09.2014 г. на министъра на правосъдието
10.10.2014
Заседание на комисията по провеждане на избор на кандидати за съдия в Европейския съд по правата на човека, определена със заповед № ЛС-04-1539 от 29.09.2014 г. на министъра на правосъдието
07.10.2014
Окончателен списък по т. 3, б. „а“ от Заповед № ЛС-04-1481/10.09.2014 г. на лицата, допуснати по документи до участие в процедурата за избор на кандидати за съдия в Европейския съд по правата на човека
06.10.2014
Окончателен списък на кандидатите за съдия в Европейския съд по правата на човека, освободени на основание т. 3, б. „б“, изр. 2, вр. т. 2, б. „д“ от Заповед № ЛС-04-1481/10.09.2014 г. от писмен тест за удостоверяване на степента на владеене на английски и френски език
06.10.2014
Протокол от заседание на Комисията по провеждане на избор на кандидати за съдия в Европейския съд по правата на човека, определена със Заповед № ЛС-04-1539 от 29.09.2014 г. на министъра на правосъдието
06.10.2014
Министърът на правосъдието издаде заповед за обявяване на изпит за помощник-нотариуси по заместване
01.10.2014
Със заповед № ЛС-И-1051/01.10.2014 г. на министъра на правосъдието е насрочен изпит за помощник-нотариуси по заместване, който ще се проведе на 20.11. и 21.11.2014 г. Заявления по утвърдения образец се подават в срок от 03.10.2014 г. до 16.10.2014 г. включително.
Съобщение относно процедурата за избор на съдия в Европeйския съд по правата на човека
01.10.2014
Списък по т. 3, б. „а“ от Заповед № ЛС-04-1481/10.09.2014 г. на лицата, допуснати по документи до участие в процедурата за избор на кандидати за съдия в Европейския съд по правата на човека
30.09.2014
Списък на кандидатите за съдия в Европейския съд по правата на човека, освободени на основание т. 3, б. „б“, изр. 2, вр. т. 2, б. „д“ от Заповед № ЛС-04-1481/10.09.2014 г. от писмен тест за удостоверяване на степента на владеене на английски и френски език
30.09.2014
Протокол от заседание на Комисията по провеждане на избор на кандидати за съдия в Европейския съд по правата на човека, определена със Заповед № ЛС-04-1539 от 29.09.2014 г. на министъра на правосъдието
30.09.2014
Списъци на синдиците, включени за дискусионните срещи "Синдици споделят практическия си опит"
25.09.2014
Списъци на синдици за обученията от 07.10.2014г. до 10.10.2014г., които ще се проведат в хотел "Азалия", КК "Св.Св. Константин и Елена"
ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД ЗА НАСРОЧВАНЕ НА КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ
19.09.2014
На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщаваме на всички заинтересовани лица и организации, че ще бъде насрочен конкурс за заемане на вакантни места за нотариуси по съдебни райони.
В едномесечен срок от публикуване на настоящото съобщение всички заинтересовани лица и организации могат да представят писмени предложения и възражения по изготвения проект на заповед за насрочване на горепосочения конкурс.
Писмените предложения и възражения следва да се депозират в посочения срок в деловодството на министерството в сградата на ул. „Славянска“ № 1 или да се изпратят по пощата на адрес: гр. София, ул. „Славянска“ № 1.
ПРОЕКТ на заповед за насрочване на конкурс за заемане на вакантни места за частни съдебни изпълнители по съдебни райони.
12.09.2014
На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщаваме на всички заинтересовани лица и организации, че ще бъде насрочен конкурс за заемане на вакантни места за частни съдебни изпълнители по съдебни райони.
В едномесечен срок от публикуване на настоящото съобщение всички заинтересовани лица и организации могат да представят писмени предложения и възражения по изготвения проект на заповед за насрочване на горепосочения конкурс.
Писмените предложения и възражения следва да се депозират в посочения срок в деловодството на министерството в сградата на ул. „Славянска" № 1 или да се изпратят по пощата на адрес: гр. София, ул. „Славянска" № 1.
ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ЧЛ.6, АЛ.7 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ
18.07.2014
СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПИТА ЗА ПОМОЩНИК НОТАРИУСИ ПО ЗАМЕСТВАНЕ
16.06.2014
Заповедите на издржалите изпита за помощник нотариуси по заместване са готови. Могат да бъдат получени лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно, в сградата на министерство на правосъдието на бул. Дондуков № 2А, стая 751, всеки работен ден от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч.
Съобщение във връзка с конкурса за финансиране на проекти по чл. 6, ал. 7 от Закона за защита от домашно насилие
13.06.2014
Обучение на синдици
11.06.2014
На основание чл. 655а, ал. 3 от Търговския закон, министърът на правосъдието и министърът на икономиката и енергетиката, одобриха Годишна програма на тематичните курсове и допълнителните форми на обучение на синдиците за периода 01.01.2014г – 31.12.2014г. и заявка за участие
Съобщение за изпита за помощник-нотариуси по заместване
04.06.2014
Изпитната комисия, назначена със заповед на Министъра на правосъдието № ЛС-И-535/13.05.2014 г., на основание чл.11, ал.2 от Наредба № 2 от 18.06.2003г. за условията и реда за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване изготви протокол с окончателните резултати от изпита.
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-545/14.05.2014г., обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 44 от 27.05.2014г.
27.05.2014
Допълнение на утвърдения със Заповед № ЛС-04-72/06.02.2006г. и допълнен със Заповед № ЛС-04-462/05.06.2007г. Списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон, с издържалите успешно изпита за придобиване на квалификация за синдик, Заповед № ЛС-И-545/14.05.2014г., обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 44 от 27.05.2014г.
Съобщение за изпита за помощник-нотариуси по заместване
23.05.2014
Изпитната комисия, назначена със заповед на Министъра на правосъдието № ЛС-И-535/13.05.2014 г., на основание чл.8, ал.2 от Наредба № 2 от 18.06.2003г. за условията и реда за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване изготви график за провеждане на изпита на 28.08.2014г.
Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И -578/23.05.2014г. , с която одобри списък на кандидатите с редовни документи допуснати до изпита за помощник-нотариуси по земестване и заповед № ЛС-И-579/23.05.2014г., с която одобри списък на кандидатите с нередовни документи
23.05.2014
Приключил!
Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И-578/23.05.2014 г. и заповед № ЛС-И-579/23.05.2014 г.
Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И -547/14.05.2014г. , с която одобри списък на кандидатите с нередовни документи и заповед № ЛС-И-548/14.05.2014г., с която одобри списък на кандидатите с редовни документи на кандидатите за явяване на изпит за помощник-нотариуси по заместване.
15.05.2014
Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И-547/14.05.2014 г. и заповед № ЛС-И-548/14.05.2014 г.
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФАКИЦИЯ ЗА СИНДИК, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО № ЛС-И-116/20.02.2014г.
09.05.2014
Приключил!
Окончателен протокол
Министърът на правосъдието издаде заповед за провеждане на изпит за помощник-нотариуси по заместване
22.04.2014
Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И-418/17.04.2014г. за провеждане на изпит за помощник-нотариуси по заместване на 28.05.2014г. и 29.05.2014г.
Комисията за провеждане на изпита за придобиване квалификация за синдик определи следния график за провеждане на устния изпит, който ще се проведе в сградата на Министерството на правосъдието - гр. София, бул.„Дондуков" 2а, от 9.00 часа
16.04.2014
Комисията по чл. 7 от Наредба № 3 от 27 юни 2005г., за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците разпредели допуснатите до устната част на изпита за придобиване на квалификация за синдик за 24, 25 и 28 април.
Съобщение във връзка с конкурса за финансиране на проекти по чл. 6, ал. 7 от Закона за защита от домашното насилие
15.04.2014
Във връзка с отправени към Министерство на правосъдието препоръки от неправителствените организации относно промени в конкурса за финансиране на проекти по реда на чл. 6, ал. 7 от Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН), бяха предприети действия за изменение и допълнение на Правилника за прилагането на ЗЗДН.
Предвижда се съкращаване на срока за обявяване на конкурсната процедура по чл. 12, ал. 1 от ППЗЗДН, промяна на междуведомствения характер на комисиите по чл. 14, ал. 1 и чл. 22, ал. 3 от ППЗЗДН, както и подобряване на оперативния порядък в организацията по финасиране и отчитане на програмите и обученията по чл. 6, ал. 7 от ЗЗДН, чрез делегиране на правомощия от страна на министъра на правосъдието и увеличаване продължителността на договорите до 24 месеца.
Конкурсът за финансиране на проекти по реда на чл. 6, ал. 7 от ЗЗДН през 2014 г. ще бъде обявен в едномесечен срок след влизането в сила на постановлението за изменение и допълнение на ППЗЗДН.
КОМИСИЯТА ОБЯВИ ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ НА ТЕСТА ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФАКИЦИЯ ЗА СИНДИК, ПРОВЕДЕН НА 29.03.2014г.
02.04.2014
КОМИСИЯТА ОБЯВИ ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ ОТ ТЕСТА
Съобщение във връзка с изпита за придобиване квалификация за синдик
31.03.2014
Комисията уведомява участниците от изпита за придобиване квалификация за синдик, провел се на 29.03.2014 г., съгласно заповед на Министъра на правосъдието № ЛС-И-116/20.02.2014 г., че им се предоставя възможността да проверят писменната си работа на 15.04.2014 г., от 13.30 ч. до 17.30 ч., в сградата на министерство на правосъдието намираща се на бул. Дондуков № 2А, стая 829
КОМИСИЯТА ОБЯВИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФАКИЦИЯ ЗА СИНДИК ПРОВЕДЕН НА 29.03.2014г.
31.03.2014
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПИСМЕН ИЗПИТ ЗА СИНДИК
Министърът на правосъдието одобри със заповед № ЛС-И-305/25.03.2014г. списък на кандидатите за придобиване квалификация за синдик с НЕРЕДОВНИ ДОКУМЕНТИ недопуснати до изпит
25.03.2014
Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И-305/25.03.2014 г.
Министърът на правосъдието одобри със заповед № ЛС-И-306/25.03.2014г. списък на кандидатите за придобиване квалификация за синдик с РЕДОВНИ ДОКУМЕНТИ, допуснати до изпит
25.03.2014
Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И-306/25.03.2014 г.
С РЕШЕНИЕ №1 ОТ 13.03.2014г., КОМИСИЯТА ОПРЕДЕЛЕНА СЪС ЗАПОВЕД №ЛС-И-258/11.03.2014г. НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО ПРИЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕННИЯ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА СИНДИК
13.03.2014
ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА ЗА ПИСМЕННИЯ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА СИНДИК
Комисията обяви ВЪПРОСНИК за устния изпит за придобиване квалификация за синдик и нормативни актове и литература за подготовка на писмения и устен изпит
13.03.2014
въпросник, литература и нормативни актове за изпита
Министърът на правосъдието одобри със заповед № ЛС-И-262/13.03.2014г. списък на кандидатите за придобиване квалификация за синдик с РЕДОВНИ ДОКУМЕНТИ
13.03.2014
Приключил!
Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И-26213.03.2014г.
Министърът на правосъдието одобри със заповед № ЛС-И-261/13.03.2014г. списък на кандидатите за придобиване квалификация за синдик с НЕРЕДОВНИ ДОКУМЕНТИ
13.03.2014
Приключил!
Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И-261/13.03.2014г.
Резултати от устен изпит от конкурса за длъжността "Държавен съдебен изпълнител"
28.02.2014
Приключил!
Комисията обяви резултатите от класирането на участниците в конкурса за длъжността "Съдия по вписванията", насрочен със Заповед № ЛС-И-1096/14.11.2013 г. на Министъра на правосъдието. Кандидатите следва да се яват до 06.03.20014г. вкл. до 17.30 ч. в стая 751 на бул. Дондуков 2А, за да подпишат уведомление и да заяват дата на встъпване в длъжност.
Резултати от устен изпит от конкурса за длъжността "съдия по вписванията"
27.02.2014
Приключил!
Комисията обяви резултатите от класирането на участниците в конкурса за длъжността "Съдия по вписванията", насрочен със Заповед № ЛС-И-1095/14.11.2013 г. на Министъра на правосъдието. Кандидатите следва да се яват до 04.03.20014г. вкл. до 17.30 ч. в стая 751 на бул. Дондуков 2А, за да подпишат уведомление и да заяват дата на встъпване в длъжност.
ОБЯВЕН Е ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА СИНДИЦИ
20.02.2014
Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И-116/20.02.2014 г., с която обяви провеждането на изпит за придобиване на квалификация за синдик
Обявление за промяна на часа за провеждането на устния изпит от конкурса за съдии по вписванията
20.02.2014
Изпитването на кандидатите ще започне в 14.00 ч. и ще приключи до изпитването и на последния явил се кандидат.
Обявление за датата, мястото и графика за провеждането на устния изпит от конкурса за държавни съдебни изпълнители
13.02.2014
Конкурсната комисия за провеждането на конкурса за държавни съдебни изпълнители, насрочен със Заповед № ЛС-И-1096/14.11.2013г.на министъра на правосъдието, на основание чл. 25, ал. 1 от Регламента за провеждане на писмения и устен изпит от конкурса за държавни съдебни изпълнители реши, че:


1. Устният изпит ще се проведе на 28.02.2014г. в сградата на Министерство на правосъдието, на бул. „Дондуков”2А, ст. №756

2. Изпитването на кандидатите ще започне в 10.00 ч. и ще приключи до изпитването и на последния явил се кандидат.

3. Изпитването ще се извърши по азбучен ред на кандидатите, допуснати до устен изпит.
Обявление за датата, мястото и графика за провеждането на устния изпит от конкурса за съдии по вписванията
13.02.2014
Конкурсната комисия за провеждането на конкурса за съдии по вписванията, насрочен със Заповед № ЛС-И-1095/14.11.2013г.на министъра на правосъдието, на основание чл. 25, ал. 1 от Регламента за провеждане на писмения и устен изпит от конкурса за съдии по вписванията реши, че:


1. Устният изпит ще се проведе на 25.02.2014г. в сградата на Министерство на правосъдието, на бул. „Дондуков”2А, ст. №756

2. Изпитването на кандидатите ще започне в 10.00 ч. и ще приключи до изпитването и на последния явил се кандидат.

3. Изпитването ще се извърши по азбучен ред на кандидатите, допуснати до устен изпит.

Съобщение във връзка с конкурса за длъжността "Държавен съдебен изпълнител"
12.02.2014
Комисията уведомява участниците от конкурса за длъжността "Държавен съдебен изпълнител", провел се на 06.02.2014 г., съгласно заповед на Министъра на правосъдието № ЛС-И-1096/14.11.2013 г., че им се предоставя възможността да проверят писменната си работа на 18.02.2014 г., от 13.30 ч. до 17.30 ч., в сградата на министерство на правосъдието намираща се на бул. Дондуков № 2А, стая 756
Комисията обяви допуснатите до устен изпит кандидати от конкурса за длъжността "Държавен съдебен изпълнител"
12.02.2014
Приключил!
Списък с допуснати до устен изпит
Комисията обяви резултатите от писмения изпит от конкурса за "Държавни съдебни изпълнители" при районните съдилища, проведен на 06.02.2014 г.
12.02.2014
Резултати от писмен изпит
Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И-84/05.01.2014 г.
05.02.2014
Министърът на правосъдието издаде заповед за изменяне на заповед № ЛС-И-7/09.01.2014 г. и заповед № ЛС-И-8/09.01.2014 г.
Съобщение във връзка с конкурса за длъжността "съдия по вписванията"
05.02.2014
Комисията уведомява участниците от конкурса за длъжността "съдия по вписванията", провел се на 26.01.2014 г., съгласно заповед на Министъра на правосъдието № ЛС-И-1095/14.11.2013 г., че им се предоставя възможността да проверят писменната си работа на 10.02.2014 г., от 13.30 ч. до 17.30 ч., в сградата на министерство на правосъдието намираща се на бул. Дондуков № 2А, стая 756
Комисията обяви допуснатите до устен изпит кандидати от конкурса за длъжността "Съдия по вписванията"
03.02.2014
Списък с допуснати до устен изпит
Комисията обяви резултатите от писмения изпит от конкурса за длъжността "съдия по вписванията" при районните съдилища, проведен на 26.01.2014 г.
03.02.2014
Резултати от писмен изпит
Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И-75/24.01.2014 г.
24.01.2014
Министърът на правосъдието издаде заповед за изменяне на заповед № ЛС-И-4/09.01.2014 г.
Министърът на правосъдието със заповед № ЛС-И-50/17.01.2014 г. одобри Регламент за провеждане на писмения и устен изпит от конкурса за държавни съдебни изпълинтели и въпросник за устния изпит от конкурса
20.01.2014
Регламентът и въпросникът са обявени на таблото в сграда на министерство на правосъдието - гр. София, ул. Славянска № 1 на 20.01.2014 г.
Промяна мястото за писмения изпит от конкурса за държавни съдебни изпълнители, обявен със Заповед № ЛС-И-1096/14.11.2013 г.
20.01.2014
Със Заповед № ЛС-И-50/17.01.2014 г. министърът на правосъдието, промени мястото за провеждане на писмения изпит от конкурса за държавни съдебни изпълнители. Изпитът ще се проведе на 06.02.2014 г. в сградата на Софийски университет "Св.Климент Охридски" - гр.София, бул."Цар Освободител" № 15, 272 аудитория, съгласно утгвърденият Регламент.
Промяна мястото за писмения изпит от конкурса за съдии по вписванията, обявен със Заповед № ЛС-И-1095/14.11.2013 г.
17.01.2014
Със Заповед № ЛС-И-9/09.01.2014 г. министърът на правосъдието, промени мястото за провеждане на писмения изпит от конкурса за съдии по вписванията. Изпитът ще се проведе на 26.01.2014 г. в сградата на Софийски университет "Св.Климент Охридски" - гр.София, бул."Цар Освободител" № 15, 272 аудитория, съгласно утгвърденият Регламент.
Министърът на правосъдието със заповед № ЛС-И-9/09.01.2014 г. одобри Регламент за провеждане на писмения и устен изпит от конкурса за съдии по вписванията и въпросник за устния изпит от конкурса
10.01.2014
Регламентът и въпросникът са обявени на таблото в сграда на министерство на правосъдието - гр. София, ул. Славянска № 1 на 10.01.2014 г.
Съобщение във връзка с конкурса за държавни съдебни изпълнители
09.01.2014
Министърът на правосъдието издаде заповеди: № ЛС-И-6/09.01.2014 г. със списък на кандидатите, които са отстранили нередовностите в указания срок; № ЛС-И-7/09.01.2014 г. със списък на кандидатите, които не са отстранили нередовностите в указания срок и ЛС-И-8/09.01.2014 г. с обобщен списък на кандидатите допуснатите до конкурса за длъжността "държавен съдебен изпълнител"

Съобщение във връзка с конкурса за съдии по вписванията
09.01.2014
Министърът на правосъдието издаде заповеди: № ЛС-И-3/09.01.2014 г. със списък на кандидатите, които са отстранили нередовностите в указания срок; № ЛС-И-4/09.01.2014 г. със списък на кандидатите, които не са отстранил нередовностите в указания срок и ЛС-И-5/09.01.2014 г. с обобщен списък на кандидатите допуснатите до конкурса за длъжността "съдия по вписванията"
з
Съобщение във връзка с конкурса за съдии по вписванията Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И -1305/18.12.2013г. , с която одобри списък на кандидатите с редовни документи и заповед № ЛС-И-1304/18.12.2013г., с която одобри списък на кандидатите с нередовни документи и списък на кандидат, подал документи след определения срок.
18.12.2013
Заповедите и списъците са обявени на таблото за съобщения в сградата на Министерството на правосъдието, ул. Славянска № 1 и на интернет страницата на Министерството на правосъдието на 18.12.2013 г.
В 7-дневен срок от обявяване на списъка, кандидатите с нередовни документи могат да подадат в деловодството на Министерството на правосъдието или по пощата допълнителни заявления за изправяне на нередовностите. След този срок кандидатите с нередовни документи губят право за участие в конкурса.
Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И -1302/18.12.2013г. , с която одобри списък на кандидатите с редовни документи и заповед № ЛС-И-1303/18.12.2013г., с която одобри списък на кандидатите с нередовни документи и списък на кандидат, подал документи след определения срок.
18.12.2013
Заповедите и списъците са обявени на таблото за съобщения в сградата на Министерството на правосъдието, ул. Славянска № 1 и на интернет страницата на Министерството на правосъдието на 18.12.2013 г.
В 7-дневен срок от обявяване на списъка, кандидатите с нередовни документи могат да подадат в деловодството на Министерството на правосъдието или по пощата допълнителни заявления за изправяне на нередовностите. След този срок кандидатите с нередовни документи губят право за участие в конкурса.

Министърът на правосъдието издаде заповед за насрочване на конкурс за държавни съдебни изпълнители.
22.11.2013
Приключил!
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-1096/14.11.2013г. за насрочване на конкурс за държавни съдебни изпълнители.

Заповедта е обнародвана в „ДВ” на 22.11.2013г.

Кандидатите подават заявление за участие в конкурса в деловодството на Министерство на правосъдието или по пощата, в 14-дневен срок от обнародване на горепосочената заповед.
Министърът на правосъдието издаде заповед за насрочване на конкурс за съдии по вписванията
22.11.2013
Приключил!
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-1095/14.11.2013г. за насрочване на конкурс за съдии по вписванията.

Заповедта е обнародвана в „ДВ” на 22.11.2013г.

Кандидатите подават заявление за участие в конкурса в деловодството на Министерство на правосъдието или по пощата, в 14-дневен срок от обнародване на горепосочената заповед.
Списъци на синдиците, включени за тематичните курсове "Актуални въпроси на производството по несъстоятелност и съпътстващите го производства"
15.10.2013
Приключил!
Списъци на синдиците, включени за тематичните курсове "Актуални въпроси на производството по несъстоятелност и съпътстващите го производства", които ще се проведат на 23-24.10.2013 г. и 24-25.10.2013 г. в Сентрал Парк Хотел, гр. София
Списък на синдиците включени за дискусионните срещи, които ще се проведат в гр. Пловдив
27.09.2013
Приключил!
Списък на синдиците включени за дискусионните срещи, които ще се проведат в гр. Пловдив на 09-10.10.2013 г. и 10-11.10.2013 г.
Министърът на правосъдието издаде заповед за обявяване на изпит за помощник-нотариуси по заместване
26.09.2013
Със заповед № ЛС-И-923/25.09.2013 г. на министъра на правосъдието е насрочен изпит за помощник-нотариуси по заместване, който ще се проведе на 04.11. и 05.11.2013 г. Заявления по утвърдения образец се подават в срок от 27.09.2013 г. до 10.10.2013 г.
Обявление за класирането от конкурса за съдии по вписванията
12.07.2013
ОБЯВЛЕНИЕ

Конкурсната комисия за провеждане на конкурса за съдии по вписванията, насрочен със заповед № ЛС-И-317/12.03.2013 г. на министъра на правосъдието, на основание чл.30 от Регламента за провеждане на писмения и устен изпит, обявява резултатите от класирането
Обявление за датата, мястото и графика за провеждането на устния изпит от конкурса за съдии по вписванията
25.06.2013
Конкурсната комисия за провеждането на конкурса за съдии по вписванията, насрочен със Заповед № ЛС-И-317/12.03.2013г.на министъра на правосъдието, на основание чл. 25, ал. 1 от Регламента за провеждане на писмения и устен изпит от конкурса за съдии по вписванията реши, че:


1. Устният изпит ще се проведе на 12.07.2013г. в сградата на Министерство на правосъдието, на бул. „Дондуков”2А, ст. №749

2. Изпитването на кандидатите ще започне в 09.30 ч. и ще приключи до изпитването и на последния явил се кандидат.

3. Изпитването ще се извърши по азбучен ред на кандидатите, допуснати до устен изпит.
Обявление на резултатите от писмения изпит от конкурса за съдии по вписванията и списъка на допуснатите до устния изпит кандидати
25.06.2013
Конкурсната комисия за провеждането на конкурса за съдии по вписванията, насрочен със Заповед № ЛС-И-317/12.03.2013г.на министъра на правосъдието, на основание чл. 23, ал. 4 и чл. 24, ал. 1 от Регламента за провеждане на писмения и устен изпит от конкурса за съдии по вписванията:


Обявява:

1.Резултатите от писмения изпит, проведен на 15.06.2013 г.

2.Списък на допуснатите кандидати до устен изпит.

Съобщава на кандидатите, че им се предоставя възможността на 28.06.2013 г. от 11.00 часа до 14.00 часа в присъствието на членовете на конкурсната комисия да видят писмената си работа в стая № 749, в сградата на Министерство на правосъдието, бул. „Дондуков” 2А.
Съобщение във връзка с конкурса за съдии по вписванията
29.05.2013
Министърът на правосъдието издаде заповеди: №№ ЛС-И-518/28.05.2013 г. със списък на кандидатите,които са отстранили нередовностите в указания срок; ЛС-И-519/28.05.2013 г. със списък на кандидатите, които не са отстранил нередовностите в указания срок и ЛС-И-520/28.05.2013 г. с обобщен списък на кандидатите допуснатите до конкурса за длъжността "съдия по вписванията"
Съобщение във връзка с конкурса за съдии по вписванията
20.05.2013
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-506/18.05.2013 г., с която изменя Заповед № ЛС-И-317/12.03.2013 г., в частта относно мястото на провеждане на конкурса
Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И -476/09.05.2013г. , с която одобри списък на кандидатите с редовни документи и заповед № ЛС-И-477/09.05.2013г., с която одобри списък на кандидатите с нередовни документи и списък на кандидат, подал документи след определения срок.
10.05.2013
Заповедите и списъците са обявени на таблото за съобщения в сградата на Министерството на правосъдието, ул. Славянска № 1 и на интернет страницата на Министерството на правосъдието на 10.05.2013г.
В 7-дневен срок от обявяване на списъка, кандидатите с нередовни документи могат да подадат в деловодството на Министерството на правосъдието или по пощата допълнителни заявления за изправяне на нередовностите. След този срок кандидатите с нередовни документи губят право за участие в конкурса.
Министърът на правосъдието одобри регламент за провеждане на писмения и устен изпит от конкурса за съдии по вписванията и въпросник за устния изпит от конкурса
26.04.2013
Регламентът и въпросникът са обявени на таблото в сградата на Министерството на правосъдието – гр. София, ул. „Славянска” № 1 на 26.04.2013 г.
Министърът на правосъдието издаде заповед за насрочване на конкурс за съдии по вписванията
12.04.2013
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-317/12.03.2013г. за насрочване на конкурс за съдии по вписванията.

Заповедта е обнародвана в „ДВ”, публикувана е във в-к „Труд” и е обявена на достъпно място в съответния съд, в сградата на МП и на Интернет-страницата на Министерство на правосъдието на 12.04.2013г.

Кандидатите подават заявление за участие в конкурса в деловодството на Министерство на правосъдието или по пощата, в 14-дневен срок от обнародване на горепосочената заповед.
ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ЧЛ.6, АЛ.7 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ
11.04.2013
Обучение за национални съдии по законодателството на ЕС в областта на конкуренцията и съдебното сътрудничество между национални съдии
14.03.2013
Европейската комисия публикува в Официален вестник на ЕС (С 45, 16.02.2013 г.) покана за Обучение за национални съдии по законодателството на ЕС в областта на конкуренцията и съдебното сътрудничество между национални съдии
Окончателен списък на кандидатите, които са допуснати до участие в конкурса за частни съдебни изпълнители, съгласно Заповед №ЛС-И-1366/30.12.2014 г. и Заповед № СД-04-27/24.01.2015 г.
01.01.0001
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ