Структура
Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията
(1) Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и осигурява изпълнението на контролните му функции при провеждането на държавната политика, като осъществява административен контрол в министерството, включително върху дейността на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра.
(2) Организацията на дейността и условията и редът за осъществяване функциите на инспектората се определят от министъра с правила при спазване изискванията на Методическите указания във връзка с функциите и процедурите за работа на инспекторатите и взаимодействието им със специализираните контролни органи, утвърдени от министър-председателя.
(3) При осъществяване на своите функции служителите на инспектората имат право да изискват документи, данни, сведения, справки и други носители на информация от проверяваните лица, които са необходими за извършване на проверките. Служителите в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра са длъжни да оказват пълно съдействие на инспекторите при осъществяване на функциите им.
(4) Инспекторатът изпълнява следните функции:
1. проверява административната дейност чрез извършване на комплексни, планови, тематични, извънпланови и последващи проверки;
2. проверява за спазването на нормативните, подзаконовите нормативни актове, вътрешните правила за организацията на работа в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;
3. извършва независима и обективна оценка на ефективността на дейността на администрацията;
4. проверява изпълнението на задължителни указания, дадени от компетентни контролни органи при проверки в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, включително задължителни предписания на органите, които упражняват държавен контрол върху дейността по здравното обслужване в местата за лишаване от свобода;
5. извършва проверки по предотвратяване и борба с корупцията; извършва проверки по постъпили сигнали, съдържащи данни за корупционни действия на служители в администрацията на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;
6. извършва проверки по предложения и сигнали на граждани и организации срещу работата на администрацията на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити по ред, установен от министъра;
7. извършва последващи проверки за изпълнението на дадените задължителни указания във връзка с предходно извършени проверки;
8. прави оценка на корупционния риск в звената от администрацията на министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в съответствие с Методиката за оценка на корупционния риск и предлага мерки за ограничаването му;
9. препраща по компетентност сигнали за конфликт на интереси до Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и изпраща допълнителна информация при необходимост;
10. участва при осъществяването на съвместни проверки и проекти за прилагане и адаптиране към българските условия на успешните антикорупционни практики и инструменти, прилагани в страните - членки на Европейския съюз;
11. участва в разработването на проекти и прави предложения за нови или за изменение на съществуващи вътрешноведомствени актове, регламентиращи организацията на работа и дейността на административните звена в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
12. осъществява и други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от министъра, съобразно правомощията му.
(5) Инспекторатът извършва проверките въз основа на ежегодно утвърден план от министъра, както и извънпланово.
(6) Инспекторатът извършва проверките си чрез възлагане с писмена заповед на министъра.
(7) В резултат на извършените проверки инспекторите изготвят доклад, който съдържа констатации и при необходимост:
1. задължителни указания за отстраняване на допуснати нарушения и за подобряване работата на администрацията;
2. предложения за налагане на дисциплинарна отговорност на виновните длъжностни лица по Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и по Закона за Министерството на вътрешните работи;
3. предложение за изпращане на материалите до органите на прокуратурата при данни за извършено престъпление от страна на служители на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.
(8) Ръководителят на инспектората представя ежегоден отчет на министъра на правосъдието за дейността на инспектората през съответната година.


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ