Структура
Дирекция "Правосъдие, нормотворчество и проекти"
1. разработва стратегии и програми за развитие на правосъдната система и следи за тяхното изпълнение;
2. анализира и обобщава информация за изпълнението на показателите за напредък по Механизма за сътрудничество и оценка и осигурява провеждането на експертните мисии във връзка с това;
3. разработва проект на График за действията, свързани с изпълнение на Механизма за сътрудничество и оценка и следи за неговото изпълнение;
4. подпомага експертно министъра при осъществяване на функциите му на програмен оператор, изпълняваща агенция, бенефициент и др. във връзка с международни програми и проекти, като поддържа и база данни за изпълняваните проекти;
5. осъществява и координира мониторинг на изпълнението на проекти, финансирани от чужди донори, за модернизиране на правосъдието, по които бенефициент е министерството и неговите структури;
6. осъществява методическо ръководство при разработването и изпълнението на проекти, финансирани от чужди донори;
7. осъществява процесуално представителство пред съдилищата по дела, чийто предмет е свързан с дейността на специализираната администрация или произтичащи от специалната компетентност на министъра на правосъдието;
8. подпомага министъра при осъществяване на задълженията му по глава първа на Закона за държавния печат и националното знаме на Република България;
9. разработва проекти на закони и подзаконови нормативни актове;
10. подготвя становища относно конституционността и законосъобразността на проектите на закони и подзаконови нормативни актове преди внасянето им за разглеждане от Министерския съвет;
11. подготвя по искане на председателя на съответната водеща комисия на Народното събрание становища по законопроекти, внесени от народни представители;
12. участва в разработването на проекти на нормативни актове, с които се приемат мерки на национално ниво, необходими за изпълнението и прилагането на актове на Европейския съюз;
13. проучва резултатите от прилагането на законите и изготвя предложения за изменение и систематизиране на законодателството;
14. подготвя становища по конституционни дела, по които страна е министърът.


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ