Структура
Дирекция "Съвет по законодателство"
1. изработва проекти на закони и подзаконови нормативни актове, свързани със съдебната система и с дейностите, които са в рамките на правомощията на министъра, както и проекти на закони и подзаконови нормативни актове, възложени от Министерския съвет;
2. участва със свои представители в работни групи, формирани от централните органи на изпълнителната власт, за изработване на нормативни актове;
3. подготвя становища относно конституционността и законосъобразността на проектите на закони и подзаконови нормативни актове преди внасянето им за разглеждане от Министерския съвет;
4. при подготовката на проекти на закони и подзаконови нормативни актове извършва преценка за съответствието им с правото на Европейския съюз и с международните договори, по които Република България е страна, съвместно с дирекция "Международно правно сътрудничество и европейски въпроси";
5. подготвя по искане на председателя на съответната водеща комисия на Народното събрание становища по законопроекти, внесени от народни представители;
6. изработва проекти на нормативни актове в случаите, когато трябва да се приемат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на Европейския съюз;
7. дава мнение за съответствието с вътрешното право, както и за промените, които трябва да се извършат в законодателството в резултат на присъединяването на Република България към многостранни международни договори;
8. участва със свои представители в работни групи към Съвета по европейските въпроси;
9. подготвя становища по конституционни дела, по които страна е министърът, освен в случаите, в които министърът изрично е възложил подготовката на друга дирекция;
10. проучва резултатите от прилагането на законите и изготвя предложения за изменение и систематизиране на законодателството в съответствие с изискванията на обществените отношения (мониторинг);
11. проучва чуждото законодателство и опит;
12. подпомага министъра при осъществяване на правомощията му по чл. 5, т. 18 и 19.


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ