Централно бюро - Съдимост
Централно бюро "Съдимост" - издаване на свидетелства за съдимост и справки за съдимост
Приемането на документи за издаване на свидетелства за съдимост се извършва през всеки работен ден от 9.00 до 11.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа.

Централното бюро "Съдимост" при Министерството на правосъдието издава свидетелства за съдимост и справки за съдимост за лица, родени в чужбина или с неизвестно месторождение.
Централното бюро "Съдимост" при Министерството на правосъдието съхранява сведения за осъдени извън страната български граждани.

За издаване на свидетелство за съдимост се попълва молба по образец и се представят: документ за самоличност, акт за раждане, пълномощно и/или удостоверение за наследници, когато се иска такова за друго лице, а при промяна на имената - и декларация за идентичност.
Искането на учреждение, ведомство и организация за служебна цел в кръга на тяхната дейност за издаване на свидетелство за съдимост и/или справка за съдимост трябва да съдържа следните данни: собствено, бащино и фамилно име, ЕГН или личен номер за чужденците и деня, месеца и годината на раждане на лицето, за което се иска свидетелството и/или справката за съдимост.
Издаването на свидетелство за съдимост на граждани се осъществява веднага след направена справка от длъжностното лице в електронния и хартиения архив от бюлетините за съдимост. Свидетелствата за съдимост на учреждения, ведомства и организации се издават в деня на поискването, когато това е възможно, но не по-късно от 3 дни от постъпването на искането. Справката за съдимост се издава в деня на искането или най-късно на следващия работен ден.

Молбите за издаването на свидетелство за съдимост се приемат след представяне на документ за платена държавна такса в размер на 5.00 (пет) лв., внесена по сметка на Министерството на правосъдието, като в основанието за плащане изрично да е упоменато "свидетелство за съдимост":

IBAN сметка: BG09BNBG 96613000173701
BIC: BNBGBGSD

Таксите за свидетелство за съдимост могат да се заплатят на място посредством  ПОС терминал с банкови карти: Visa, VisaElectron, Maestro, MasterCard, AMEX, Diners Club и Discover, издадени от български издатели.

Молби:

Молба за издаване на свидетелство за съдимост – Образец 1
Молба за издаване на свидетелство за съдимост за друго лице – Образец 2

Контакти
Тел. : (+359 2) 92 37 355

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ