Протоколи
63 от 2012 г. с издаден указ през април / 2013
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

6614/2012
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ