Протоколи
Важно съобщение 10.02.2014 г. / 2014
На кандидатите по преписки извадени за допълнителна проверка, съгласно приложения списък в срок до 24 март 2014 г. се предоставя възможност да представят документ, удостоверяващ наличието на възходящ "българин" - § 2, т.1 от ДР на ЗБГ.

Документите, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 05 октомври 1961 г., по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа / обн. ДВ, бр.73 от 1958 г., изм .и доп. бр.10 от 1964 г., бр.77 от 1976 г., бр.96 от 1982 г., бр.77 от 1983 г. и бр.103 от 1990 г./, както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения от Правилника ред.


11621/2012 13428/2012 13522/2012
11806/2012 13430/2012 13523/2012
13004/2012 13431/2012 13524/2012
13009/2012 13433/2012 13526/2012
13010/2012 13436/2012 13527/2012
13011/2012 13437/2012 13529/2012
13091/2012 13438/2012 13530/2012
13092/2012 13439/2012 13531/2012
13099/2012 13441/2012 13532/2012
13100/2012 13444/2012 13533/2012
13113/2012 13448/2012 13534/2012
13163/2012 13449/2012 13535/2012
13167/2012 13450/2012 13600/2012
13168/2012 13451/2012 13601/2012
13177/2012 13452/2012 13602/2012
13185/2012 13453/2012 13604/2012
13186/2012 13457/2012 13605/2012
13187/2012 13458/2012 13606/2012
13198/2012 13459/2012 13607/2012
13202/2012 13460/2012 13608/2012
13203/2012 13463/2012 13609/2012
13205/2012 13464/2012 13610/2012
13207/2012 13465/2012 13611/2012
13212/2012 13467/2012 13612/2012
13221/2012 13469/2012 13613/2012
13265/2012 13470/2012 13959/2012
13271/2012 13471/2012 6464/2012
6494/2012
6711/2012
6927/2012
7118/2012
7121/2012
7191/2012
7215/2012
13277/2012 13472/2012
13278/2012 13473/2012
13280/2012 13476/2012
13281/2012 13477/2012
13282/2012 13478/2012
13295/2012 13481/2012
13306/2012 13483/2012
13327/2012 13484/2012
13402/2012 13485/2012
13404/2012 13486/2012
13408/2012 13488/2012
13409/2012 13489/2012
13410/2012 13490/2012
13411/2012 13491/2012
13414/2012 13492/2012
13416/2012 13493/2012
13418/2012 13494/2012
13419/2012 13495/2012
13420/2012 13496/2012
13421/2012 13498/2012
13423/2012 13499/2012
13424/2012 13520/2012
13427/2012 13521/2012


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ