Протоколи
Важно съобщение 12.12.2015 г. / 2015
На кандидатите по преписки извадени за допълнителна проверка, съгласно приложения списък в срок до 12 юни 2016 г. се предоставя възможност да представят документ, удостоверяващ наличието на възходящ "българин" - § 2, т.1 от ДР на ЗБГ.

Документите, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 05 октомври 1961 г., по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа / обн. ДВ, бр.73 от 1958 г., изм .и доп. бр.10 от 1964 г., бр.77 от 1976 г., бр.96 от 1982 г., бр.77 от 1983 г. и бр.103 от 1990 г./, както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения от Правилника ред.
4050/2014
9408/2014
9411/2014
9418/2014
9529/2014
9544/2014
9548/2014
9581/2014
9591/2014
9592/2014
9593/2014
9595/2014
9596/2014
9634/2014
9636/2014
9637/2014
9639/2014
9640/2014
9641/2014
9649/2014
9651/2014
9704/2014
9711/2014
9712/2014
9713/2014
9714/2014
9741/2014
9749/2014
9750/2014
9759/2014
9761/2014
9774/2014
9839/2014
9842/2014
9855/2014
9866/2014
9867/2014
9870/2014
9871/2014
9877/2014
9885/2014
9887/2014
9890/2014
9900/2014
9901/2014
9903/2014
9907/2014
9962/2014
9980/2014
9990/2014
17214/2013
1803/2014
5567/2014
9045/2014
9069/2014
9071/2014
9137/2014
9172/2014
9176/2014
9178/2014
9335/2014
9336/2014
9431/2014
9434/2014
9460/2014
9472/2014
9499/2014
9511/2014
9521/2014
9532/2014
9672/2014
9680/2014
9696/2014
9739/2014
9746/2014
9747/2014
9775/2014
9776/2014
9808/2014
9823/2014
9835/2014
9841/2014
9893/2014
9902/2014
9915/2014
9917/2014
9919/2014
9920/2014
9923/2014
9930/2014
9932/2014
9933/2014
9941/2014
9943/2014
9978/2014


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ