Протоколи
Важно съобщение 27.11.2015 г. / 2015
На кандидатите по преписки извадени за допълнителна проверка, съгласно приложения списък в срок до 27 май 2016 г. се предоставя възможност да представят документ, удостоверяващ наличието на възходящ "българин" - § 2, т.1 от ДР на ЗБГ.

Документите, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 05 октомври 1961 г., по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа / обн. ДВ, бр.73 от 1958 г., изм .и доп. бр.10 от 1964 г., бр.77 от 1976 г., бр.96 от 1982 г., бр.77 от 1983 г. и бр.103 от 1990 г./, както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения от Правилника ред.

2596/2013
8040/2014
8051/2014
8058/2014
8060/2014
8064/2014
8075/2014
8078/2014
8079/2014
8084/2014
8097/2014
8126/2014
8143/2014
8238/2014
8283/2014
8285/2014
8305/2014
8332/2014
8335/2014
8349/2014
8405/2014
8423/2014
8424/2014
8425/2014
8426/2014
8449/2014
8451/2014
8452/2014
8456/2014
8458/2014
8459/2014
8461/2014
8465/2014
8513/2014
8555/2014
8557/2014
8559/2014
8565/2014
8566/2014
8569/2014
8571/2014
8583/2014
8588/2014
8589/2014
8590/2014
8591/2014
8592/2014
8593/2014
8595/2014
8597/2014
8599/2014
8600/2014
8602/2014
8605/2014
8608/2014
8609/2014
8610/2014
8611/2014
8613/2014
8614/2014
8615/2014
8616/2014
8617/2014
8618/2014
8619/2014
8622/2014
8623/2014
8624/2014
8625/2014
8651/2014
8706/2014
8710/2014
8713/2014
8729/2014
8731/2014
8733/2014
8761/2014
8794/2014
8795/2014
8797/2014

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ