Протоколи
Важно съобщение 09.10.2014 г. / 2014
На кандидатите по преписки извадени за допълнителна проверка, съгласно приложения списък в срок до 31 октомври 2014 г. се предоставя възможност да представят документ, удостоверяващ наличието на възходящ "българин" - § 2, т.1 от ДР на ЗБГ.

Документите, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 05 октомври 1961 г., по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа / обн. ДВ, бр.73 от 1958 г., изм .и доп. бр.10 от 1964 г., бр.77 от 1976 г., бр.96 от 1982 г., бр.77 от 1983 г. и бр.103 от 1990 г./, както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения от Правилника ред.


110/2013
2383/2013
2392/2013
2465/2013
4418/2013
5986/2013
7119/2013
7121/2013
7145/2013
7164/2013
7168/2013
7179/2013
7187/2013
7194/2013
7200/2013
7205/2013
7239/2013
7284/2013
7293/2013
7314/2013
7316/2013
7457/2013
7463/2013
7467/2013
7471/2013
7498/2013
7499/2013
7515/2013
7517/2013
7558/2013
7584/2013
7592/2013
7600/2013
7603/2013
7606/2013
7608/2013
7609/2013
7611/2013
7613/2013
7617/2013
7629/2013
7657/2013
7662/2013
7665/2013
7728/2013
7729/2013
7730/2013
7732/2013
7733/2013
7735/2013
7738/2013
7741/2013
7742/2013
7744/2013
7745/2013
7747/2013
7749/2013
7753/2013
7769/2013
7770/2013
7773/2013
7774/2013
7777/2013
7778/2013
7786/2013
7788/2013
7789/2013
7790/2013
7791/2013
7792/2013
7794/2013
7795/2013
7796/2013
7797/2013
7798/2013
7801/2013
7802/2013
7803/2013
7806/2013
7808/2013
7809/2013
7812/2013
7815/2013
7816/2013
7824/2013
7825/2013
7829/2013
7832/2013
7834/2013
7835/2013
7836/2013
7837/2013
7838/2013
7839/2013
7840/2013
7843/2013
7844/2013
7845/2013
7847/2013
7848/2013
7849/2013
7853/2013
7855/2013
7856/2013
7857/2013
7860/2013
7861/2013
7863/2013
7864/2013
7865/2013
7866/2013
7873/2013
7885/2013
7886/2013
7887/2013
7890/2013
7894/2013
7895/2013
7897/2013
7898/2013
7900/2013
7902/2013
7903/2013
7907/2013
7908/2013
7910/2013
7915/2013
7917/2013
7920/2013
7921/2013
7923/2013
7925/2013
7926/2013
7930/2013
7932/2013
7934/2013
7935/2013
7936/2013
7938/2013
7944/2013
7948/2013
7950/2013
7952/2013
7953/2013
7957/2013
7958/2013
7961/2013
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ