Протоколи
Важно съобщение 13.05.2014 г. / 2014
На кандидатите по преписки извадени за допълнителна проверка, съгласно приложения списък в срок до 26 май 2014 г. се предоставя възможност да представят документ, удостоверяващ наличието на възходящ "българин" - § 2, т.1 от ДР на ЗБГ.

Документите, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 05 октомври 1961 г., по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа / обн. ДВ, бр.73 от 1958 г., изм .и доп. бр.10 от 1964 г., бр.77 от 1976 г., бр.96 от 1982 г., бр.77 от 1983 г. и бр.103 от 1990 г./, както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения от Правилника ред.


10749/2012
10761/2012
301/2013
322/2013
482/2013
788/2013
823/2013
827/2013
830/2013
921/2013
922/2013
927/2013
929/2013
930/2013
931/2013
934/2013
939/2013
940/2013
941/2013
942/2013
945/2013
1066/2013
1068/2013
1069/2013
1070/2013
1071/2013
1072/2013
1073/2013
1074/2013
1077/2013
1079/2013
1080/2013
1083/2013
1085/2013
1088/2013
1092/2013
1124/2013
1125/2013
1127/2013
1128/2013
1129/2013
1131/2013
1132/2013
1134/2013
1135/2013
1136/2013
1137/2013
1138/2013
1141/2013
1142/2013
1146/2013
1147/2013
1149/2013
1150/2013
1152/2013
1153/2013
1154/2013
1155/2013
1156/2013
1159/2013
1160/2013
1161/2013
1162/2013
1163/2013
1164/2013
1166/2013
1181/2013
1182/2013
1183/2013
1184/2013
1185/2013
1186/2013
1187/2013
1188/2013
1189/2013
1190/2013
1192/2013
1193/2013
1194/2013
1196/2013
1199/2013
1201/2013
1202/2013
1203/2013
1206/2013
1207/2013
1209/2013
1212/2013
1213/2013
1214/2013
1216/2013
1217/2013
1218/2013
1220/2013
1221/2013
1222/2013
1223/2013
1224/2013
1225/2013
1227/2013
1229/2013
1231/2013
1233/2013
1234/2013
1237/2013
1239/2013
1240/2013
1241/2013
1243/2013
1244/2013
1245/2013
1246/2013
1247/2013
1249/2013
1250/2013
1251/2013
1252/2013
1254/2013
1256/2013
1257/2013
1260/2013
1261/2013
1263/2013
1265/2013
1270/2013
1274/2013
1309/2013
1310/2013
1311/2013
1312/2013
1313/2013
1314/2013
1318/2013
1319/2013
1320/2013
1321/2013
1322/2013
1324/2013
1326/2013
1327/2013
1329/2013
1330/2013
1333/2013
1337/2013
1338/2013
1341/2013
1345/2013
1346/2013
1348/2013
1349/2013
1350/2013
1351/2013
1353/2013
1355/2013
1356/2013
1360/2013
1378/2013
1379/2013
1380/2013
1381/2013
1383/2013
1385/2013
1388/2013
1391/2013
1393/2013
1394/2013
1395/2013


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ