Процедура за промяна на гражданство


ДИРЕКЦИЯ „БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО“

Придобиване, възстановяване и освобождаване от българско гражданство се извършва по молба на заинтересованото лице, подадена лично в Министерството на правосъдието или в дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина.


Молбите и предложенията за промяна на гражданството се приемат и регистрират в дирекция "Българско гражданство". При подаването на молбата се насрочва дата и час за провеждане на интервю, за което се уведомява молителят. Датата и часът на интервюто се определят по график. (чл.13 от Наредба № 1 от 19.02.199 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство).

Интервюто се провежда от служител на дирекция „Българско гражданство” при констатирана редовност на документите. В случай, че се установи непълнота или неточност на молбата или приложените документи се предоставя двумесечен срок за отстраняване на недостатъците. След отстраняването им се провежда интервю с молителя. В случай, че нередовностите не бъдат отстранени, документите се връщат със заповед за прекратяване на производството.

Молбата и приложените към нея документи трябва да бъдат написани на български език.

Документите, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните  международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 05 октомври 1961 г., по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения от Правилника ред.

Лицата, които след подаване на молбата за промяна на гражданството са променили имената си, следва да представят официален документ, удостоверяващ промяната.

Анализ на основанията, на които Съветът по гражданството при Министерството на правосъдието е дал мнение да не бъдат уважени молби за кандидати за натурализация на основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за българското гражданство и на сроковете за разглеждането им


Приемно време: за подаване на молби за придобиване, освобождаване и възстановяване на българско гражданство- всеки работен ден от 9.00 часа до до 12.30 часа и от 13.30 часа до 17.30 часа.

Дирекция „Българско гражданство“ не извършва услугата устни консултации и справки по телефон, тъй като процедурата по българското гражданство съдържа лични данни, които не могат да бъдат предоставяни, съгласно Закона за защита на личните данни. Запитвания по конкретни процедури могат да бъдат изпращани на e-mail адрес:  bgcitizen2@justice.government.bg . 


Съгласно чл. 14а, ал. 3, т. 2 от Наредба № 1 от 19.02.1999 г. за прилагане на Глава пета от ЗБГ автоматизираната информационна система на дирекцията осигурява онлайн получаване на информация относно статуса на преписките на адрес: http://publicbg.mjs.bg/BgInfo


Министерство на правосъдието – дирекция „Българско гражданство”.
София, ул. „Аксаков” № 5  /e-mail: bgcitizen2@justice.government.bg /


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ