Месечни отчети
Месечен отчет за средствата от ЕС, администрирани от НФ
30.09.2017
Месечен отчет за средствата по други международни програми
30.09.2017
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета
30.09.2017
Месечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства
30.09.2017








 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ