Последни новини
ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
14.06.2019

(обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм., бр. 46 и 109 от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27, 32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г., бр. 13, 33, 60, 61 и 93 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 19, 20, 25 и 60 от 2012 г., бр. 17, 52, 70 и 71 от 2013 г., бр. 21 от 2014 г., бр. 14, 24, 41, 42, 60, 74 и 79 от 2015 г., бр. 32, 39, 62, 81 и 95 от 2016 г., бр. 13, 63 и 101 от 2017 г., бр. 7 и 44 от 2018 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2018 г. – бр. 87 от 2018 г.; изм., бр. 96 от 2018 г.,бр. 7 и 16 от 2019 г.)


§ 1. Създава се глава двадесет и девета „а“ с чл. 384б - 384ж:

„Глава двадесет и девета „а“
ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА ЗА УМИШЛЕНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД И ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

 Досъдебно производство
Чл. 384б. (1) Досъдебното производство започва след разрешение от пленума на Висшия съдебен съвет.
 (2) Органи на досъдебното производство по дела, подсъдни на специализирания наказателен съд, са прокурори от специализираната прокуратура, а по дела, подсъдни на Софийски градски съд – прокурори от Софийска градска прокуратура.

Инстанционен и съдебен контрол при спиране и прекратяване на наказателното производство от прокурор
 Чл. 384в. (1) Постановленията на прокурора по чл. 243, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 се изпращат заедно с делото на непосредствено по – горестоящата прокуратура.
(2) Прокурорът от по – горестоящата прокуратура се произнася в 7- дневен срок, като може да:
1. потвърди постановлението;
2. измени постановлението относно основанията за спиране или прекратяване, разпореждането с веществените доказателства, отмяната на мярката за неотклонение и мерките за обезпечение;
3. отмени постановлението и върне делото на съответната прокуратура с конкретни указания.
(3) В случаите на ал. 2 прокурорът изпраща делото на съответния съд.
(4) Съдът в открито заседание, в състав от трима съдии, определени на принципа на случайния избор, се произнася по обосноваността и законосъобразността на постановлението в едномесечен срок от постъпване на делото, с определение, което е окончателно. В състава на съда не могат да участват младши съдии.
 
 Състав на съда
Чл. 384г. (1) В случаите на чл. 28, ал. 1, т. 1 и 2 делата срещу председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор като първа инстанция се разглеждат в състав от трима съдии, а в случаите по чл. 28, ал. 1 т. 3 – в състав от петима съдии.
 (2) При разглеждане на делата като въззивна инстанция съдът заседава в състав от петима съдии.
(3) Съдебните състави и съдиите - доклачици се определят на принципа на случайния избор. В съставите не могат да участват младши съдии.
(4) Като касационна инстанция делата се разглеждат от Наказателната колегия на Върховния касационен съд.

Особени правила в съдебното производство
Чл. 384д. (1) След образуване на делото председателят на съда определя членовете на състава и съдията – докладчик, който насрочва за разглеждане разпоредително заседание в 15-дневен срок от постъпването му.
(2) Във всички случаи на отлагане делото се насрочва за разглеждане в съдебно заседание не по – късно от тридесет дни.

Актове, които не подлежат на проверка
Чл. 384е. Определението на съда по чл. 384в, ал. 4, с което се потвърждава постановление по чл. 384в, ал. 2, и решението на касационната инстанция по чл. 384г, ал. 4, не подлежат на проверка по реда на глава тридесет и трета.

 Прилагане на общите правила
Чл. 384ж. Доколкото в тази глава няма особени правила, прилагат се общите правила.“

Заключителна разпоредба

§ 2. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20, 50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и 71 от 2013 г., бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 28, 39, 50, 62 и 76 от 2016 г., бр. 13 от 2017 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 14 от 2017 г.; изм., бр. 63, 65, 85, 90 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 49 и 77 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2019 г. – бр. 19 и 29 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 30, ал. 2 се създава т. 6а:
„6а. по предложение на министъра на правосъдието или на не по – малко от трима от членовете на съответната колегия на Висшия съдебен съвет дава разрешение за започване на наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер срещу председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор и за временното им отстраняване от длъжност на основание чл. 230а.“
2. В чл. 33, ал. 3 след думите „чл. 30, ал. 2, т. 2 и 6“ се заменят с „чл. 30, ал. 2, т. 2,6 и 6а“.
3. В чл. 175 ал. 5 се изменя така:
„(5) Основанието за предсрочно освобождаване на председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор се установява от пленума на Висшия съдебен съвет с решение, прието по реда на чл. 173, ал. 11, с което се предлага на президента освобождаване. Президентът не може да откаже освобождаването при повторно направено предложение.
4. Създава се чл. 230а:
„Чл. 230а. (1) Предложения до пленума на Висшия съдебен съвет за разрешение за започване на наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер срещу председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор, както и за временното им отстраняване от длъжност могат да правят не по – малко от трима от членовете на съответната колегия на Висшия съдебен съвет, както и министърът на правосъдието. Предложението се придружава от подробни писмени мотиви. 
(2) Предложенията се разглеждат не по – късно от седем дни от постъпването им на заседание на пленума на Висшия съдебен съвет, в което се изслушва предложеният за временно отстраняване от длъжност.
(3) Пленумът на Висшия съдебен съвет дава разрешение за започване на наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер срещу председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор с решение, прието по реда на чл. 173, ал. 11. В тези случаи пленумът на Висшия съдебен съвет постановява и временно отстраняване от длъжност до приключване на наказателното производство.
(4) Срокът на временното отстраняване от длъжност не може да надвишава срока по чл. 234, ал. 8 от Наказателно – процесуалния кодекс.
(5) Решението на пленума на Висшия съдебен съвет подлежи на обжалване в тридневен срок от постановяването му пред петчленен състав, на Върховния административен съд, определен на принципа на случайния избор измежду всички съдии от този съд. Решението се постановява в 7 –дневен срок от постъпване на жалбата и е окончателно.“

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ